Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Flora- en faunawet vereenvoudigd

22 februari 2005

Vandaag is een aantal wijzigingen op de Flora- en faunawet in de Staatscourant gepubliceerd. De Flora- en faunawet beschermt plant- en diersoorten. Met de wijziging zal minder vaak dan voorheen een ontheffing aangevraagd moeten worden, waardoor deadministratieve lastendruk wordt verlicht. Ook is een nieuw instrument voor de bescherming van soorten geïntroduceerd: de gedragscode. Het ministerie wil met deze wijziging de mogelijkheid bieden om met oplossingen te komen die passen in specifiekesituaties.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat voor regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals onderhoud aan vaarwegen of het maaien van graslanden, niet meer steeds opnieuw een ontheffing moet worden aangevraagd. Hiervoor treedt eenvrijstellingsregeling in werking.
Het gaat hierbij om werkzaamheden die al langer op dezelfde manier worden uitgeoefend en kennelijk niet hebben verhinderd dat een beschermde soort zich in het gebied heeft gevestigd. Ook voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting kan een vrijstelling gelden, al is deze minder omvattend dan de vrijstelling voor terugkerende werkzaamheden.

De criteria die zijn gehanteerd bij het opstellen van de vrijstellingsregeling zijn de zeldzaamheid van soorten en de ingrijpendheid van activiteiten. Hoe zeldzamer de soort en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter het beschermingsregime.

Om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingsregeling is in een aantal gevallen een gedragscode nodig. In deze gedragscode beschrijft degene die aan het werk wil in de openbare ruimte hoe schade aan beschermde dieren en planten wordt voorkomen oftot een minimum wordt beperkt. Deze gedragscode moet worden goedgekeurd door de minister van LNV.

Meer informatie is te vinden op www.minlnv.nl. Daar is ook een brochure te vinden met aanvullende informatie over de AMvB artikel 75en gedragscodes.