Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Duinen zijn geen sportpark

23 februari 2005

De Stichting Duinbehoud heeft zich in een overleg georganiseerd door het PWN de onvrede van mountainbikers op de hals gehaald. In dit overleg, bedoeld om te komen tot een gebruiksregeling voor het mountainbiken in de duinen, nam de natuurorganisatie het op voor de natuurwaarden.

Duinbehoud stelde daar dat niet alleen het mountainbiken, maar alle recreatie-activiteiten in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) ondergeschikt zijn aan het natuurbelang. Zij baseert zich daarbij net als de KNNV onlangs deed op nationale en Europese regels, zoals de Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Mountainbiken, maar ook zeilvliegen, culturele evenementen en bijv. het toestaan van wandelen buiten de paden, moet getoetst worden op de effecten die het voor de natuurwaarden heeft. Dat betekent vanzelfsprekend niet dat er niet gerecreeerd kan worden en zelfs niet dat er nooit met mountainbikes kan worden gefietst. Het betekent wel dat dit niet overal en altijd in het gebied kan. Om te bepalen wat er dan wel of niet kan, moet volgens Duinbehoud een zgn. Habitattoets worden uitgevoerd.

Tot dusver blijkt alleen onderzocht te zijn hoe de verschillende groepen recreanten op elkaar reageren. Er is nauwelijks gekeken wat de invloed van deze sportvoorzieningen op de natuurwaarden is, of zou kunnen zijn. Wat toch merkwaardig is, aangezien het NHD een Speciale BeschermingsZone is in Natura 2000, de Europese ecologische hoofdstructuur. Het terreinfietsen kan leiden tot schade aan de plantengroei, maar vooral tot verstoring van (broed-)vogels. Het NHD is beschermd duingebied, juist om kenmerkende soorten als bijv. de roodborsttapuit, de wulp en de duinpieper de rust en ruimte te bieden, nodig om in ons land te kunnen voortbestaan. Hoewel de verenigde terreinfietsers vonden dat al genoegzaam was gekeken naar de gevolgen voor de natuurwaarden, stemden zij uiteindelijk in met de verplichte wettelijke toetsing.

Duinbehoud heeft PWN tot slot gevraagd hoe zij in de toekomst met dergelijke zaken denkt om te gaan. Het wettelijk beschermde duinreservaat is immers geen sportpark. Het nu zo ruimhartig baan geven aan deze categorie sporters kan niet anders dan leiden tot meer vragen vanuit sportverenigingen. De zeilvliegers en motorcrossers hebben zich al gemeld. In een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft Duinbehoud gewezen op een mogelijke precedentwerking die desastreus uit kan pakken voor de duinen. De organisatie heeft om een gesprek met de gedeputeerde gevraagd. Voorkomen moet worden dat straks ook de fourwheeldrive-bezitters wel eens een rondje duinen komen doen.