Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Natuurgegevens over Limburg te zien op provinciale website

23 februari 2005

De Provincie Limburg heeft haar gegevens over de toestand van de natuur in een internetapplicatie ondergebracht. Zodoende zijn de gegevens nu voortdurend voor iedereen te raadplegen via www.limburg.nl. De site met natuurgegevens vormt een uitbreiding van de 'broedvogelsite', het vorig jaar gelanceerde deel van de provinciale website met gegevens over broedvogels. De Provincie Limburg loopt met het aanbieden van deze service via internet voorop in Nederland.

Sinds 1983 verzamelt de Provincie Limburg gegevens over de toestand van de natuur in het buitengebied. Hierbij worden de flora, vegetatie en broedvogels onderzocht. Elk jaar wordt een deel van de provincie geïnventariseerd, zodat de gegevens actueel blijven. Inmiddels is een compleet beeld van de verspreiding van de Limburgse planten en vogels beschikbaar.

Gebruik
De Provincie gebruikt de natuurgegevens vrijwel dagelijks voor de ondersteuning van het beleid. Zo wordt bij wegenaanleg of ontwikkeling van een woonwijk gekeken hoe de natuur zo veel mogelijk gespaard kan blijven en verlies aan planten en leefgebieden van vogels gecompenseerd kan worden. Met de natuurgegevens kan ook worden nagegaan of een terrein voldoende kwaliteiten bezit om te worden aangekocht als natuurgebied. Wijzigingen van bestemmingsplannen gaan vergezeld van een natuurtoets waarbij de provinciale gegevens worden geraadpleegd, zodat plannen in overeenstemming zijn met (inter)nationale wetgeving. Een gedegen toets vooraf kan lange procedures voorkomen en daarmee tijd en geld besparen. De gegevens worden ook gebruikt bij het opstellen van provinciale plannen zoals het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg en de faunabeheerplannen.

Gegevens tot op detailniveau
De veelheid aan plannen waarvoor de natuurgegevens betekenis hebben laat al zien dat niet alleen de Provincie zelf, maar ook gemeenten en onderzoeksbureaus zeer regelmatig gebruikmaken van de dataset. Voor een efficiënt gebruik heeft de Provincie de mogelijkheid onderzocht om de natuurgegevens via internet beschikbaar te stellen. Daarmee is begin 2004 een start gemaakt voor de gegevens over broedvogels. Dat deel van de provinciale website www.limburg.nl is nu dus uitgebreid met plantengegevens.

Door deze ontsluiting via internet behoren de Limburgse natuurgegevens tot de eerste provinciale datasets waarmee de Provincie voldoet aan het Verdrag van Aarhus. Dat verdrag uit 1998 regelt het recht van burgers om toegang te hebben tot milieu- en natuurinformatie. Het verdrag bepleit een laagdrempelige toegang tot informatie evenals de gebruikmaking van moderne elektronische communicatie. De Provincie Limburg loopt met deze service voorop in Nederland en is de enige provincie die online, kosteloos en op dit detailniveau haar onderzoekgegevens aanbiedt. De natuurgegevens zijn te vinden op www.limburg.nl/groen(klik op Natuurgegevens).