Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


landschappelijk erfgoed veiliggesteld voor de toekomst

22 februari 2005

Op woensdag 23 februari vindt bij de Middelste Molen in Cabauw (LopikerwegWest 106) de start plaats van de exploitatiestichting voorlandschapgerelateerd erfgoed, een initiatief van Gedeputeerde Jan van Bergenvan de provincie Utrecht en de Stichting Het Utrechts Landschap. Destichting is gelieerd aan Het Utrechts Landschap.De eerste monumenten die een plek binnen dit initiatief krijgen, zijn 22Utrechtse molens.

Met de oprichting van de exploitatiestichting willen de initiatiefnemers derelatie tussen landschap en monumenten versterken. De meeste monumenten inhet landelijke gebied hebben op de een of andere wijze een relatie met hetomringende landschap. In het beheer is die relatie vaak verbroken omdat'groene' organisaties zich met het beheer van het landschap bezighouden en'rode' organisaties met dat van monumenten.
De exploitatiestichting, die in het werkveld vertegenwoordigd is door HetUtrechts Landschap, maakt het financieel mogelijk om het beheer van de 22molens op een professionele en adequate wijze uit te voeren. De StichtingUtrechtse Molens eigenaar van de 22 molens heeft binnen Het UtrechtsLandschap een plaats gekregen.
Het Utrechts Landschap maakt zich sterk voor het behoud van natuur énlandschappelijk erfgoed. Naast molens zijn er ook al andere historischwaardevolle objecten aanwezig bij Het Utrechts Landschap zoals landhuizen,ijskelders, boerderijen, follies maar in de toekomst wordt ook gekeken naarbijvoorbeeld forten of kastelen.Provincie Utrecht steunt de exploitatiestichting voor landschapsgerelateerderfgoed met een eenmalige bedrag van EUR 4.000.000,- . De komende paar jaarzal dit geld worden besteed aan de restauratie van de 22 molens.

De Middelste Molen in Cabauw is een mooi voorbeeld van de filosofie van hetinitiatief. Molen en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Opdeze plek heeft zeker vanaf 1554 een molen gestaan die tot in de jaren 30van de vorige eeuw er mede voor heeft gezorgd dat de polder werd bemalen. Dehuidige verschijningvorm van het landschap is voor een belangrijk deel tedanken aan de Middelste Molen en de in de vorige eeuw afgebroken eerste enderde molen. De molen is inmiddels weer maalvaardig gemaakt. Later in hetjaar zal een begin worden gemaakt met een noodzakelijke grootschaligerestauratie. Nabij de molen staan een monumentaal gemaal en eenmachinistenwoning. Tevens zijn er plannen om de in de jaren 90 van de vorigeeeuw afgebroken molenaarswoning weer op te bouwen. Er bestaan ideeën om inde molenaarswoning een expositie over het landschap in te richten.