Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Emissiehandel voorspoedig van start

8 februari 2005

Ruim 95% van de bedrijven die verplicht zijn om aan de CO2-emissiehandel deel te nemen heeft op tijd de emissievergunning gekregen. Uiterlijk 28 februari is het emissiehandelsregister operationeel en krijgen bedrijven de beschikking over emissierechten. Daarmee voldoet Nederland als één van de eerste EU landen aan de voorwaarden voor emissiehandel. Dit blijkt uit een evaluatie, die binnenkort aan IPO en VNO-NCW wordt aangeboden.

Tussen oktober en januari heeft de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) 195 CO2-emissievergunningen verstrekt. Een bedrijf dat verplicht is deel te nemen aan de emissiehandel is in overtreding als het bij aanvang van de handel geen vergunning heeft. De vergunningen worden verleend nadat bedrijven een goed monitoringsprotocol hebben ingediend. Hierin is beschreven hoe de jaarlijkse emissies worden gemeten. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de NEa, industrie, gemeenten en provincies was over het algemeen de kwaliteit van de monitoringsprotocollen hoog.

CO2-emissiehandel is een nieuw instrument om de uitstoot van broeikasgassen op een voordelige manier terug te dringen. Bedrijven kunnen zelf afwegen hoe ze de reductie halen: met maatregelen in eigen bedrijf of door emissierechten van een ander bedrijf te kopen. Naar verwachting zal er begin juni ook een emissiehandelssysteem voor stikstofoxiden in werking treden om verzuring en smogvorming terug te dringen.

In totaal doen 205 bedrijven mee met CO2-emissiehandel. Het betreft grote energie-intensieve bedrijven, zoals raffinaderijen, metaalindustrie, papierindustrie, chemische industrie, elektriciteitsproducenten en voedingsmiddelenindustrie.

Nederland is gehouden aan internationale afspraken om de uitstoot van broeikasgassen en stikstofoxiden terug te dringen. Volgens het Kyoto-protocol, dat deze week in werking is getreden, is Nederland verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6% terug te dringen. Volgens Europese regels mag Nederland in 2010 niet meer dan 260.000 ton stikstofoxiden uitstoten.

De Nederlandse Emissieautoriteit is verantwoordelijk voor vergunningverlening, registratie en toezicht op de emissiehandel. De NEa valt nu nog onder VROM, maar wordt op termijn een onafhankelijke organisatie.

Meer informatie:( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19609)