Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


'Platteland in uitvoering' krijgt groen licht voor 135 projecten

16 februari 2005

Gedeputeerde Staten hebben groen licht gegeven voor de uitvoering van 135 projecten voor plattelandsontwikkeling in Limburg in 2005. Het gaat hierbij om een totaal investeringsbedrag van 80,8 miljoen, waaraan de Provincie zelf bijna 10 miljoen bijdraagt. De projecten zijn voornamelijk ingebracht door de negen gebiedscommissies, die vorig jaar zijn ingesteld om de uitvoering van het provinciaal beleidsthema 'Ruimte voor Limburg' ter hand te nemen en de ontwikkeling van het landelijk gebied in heel Limburg een krachtige impuls te geven. Onder het gezamenlijke motto 'Platteland in Uitvoering' maken de projecten deel uit van de Reconstructie Noord- en Midden-Limburg en van de aanpak 'Zuid-Limburg, Vitaal Platteland'.

De negen gebiedscommissies hebben voor dit jaar 108 projecten ingediend die vallen binnen de doelen die Rijk en Provincie voor het landelijk gebied hebben afgesproken. Op dit moment is 46 miljoen direct beschikbaar. Daarmee kunnen op korte termijn 77 projecten van start. Voor de overige projecten, die nog geen sluitende begroting hebben, zoeken Provincie en gebiedscommissies samen aanvullende financiering. Naast de projecten uit de gebieden kunnen dit jaar 27 gebiedsoverstijgende projecten worden uitgevoerd voor ruim 34,7 miljoen. Deze projecten worden niet door de gebiedscommissies gecoördineerd, maar door Provincie of de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Ten opzichte van het jaarplan 2004 is er sprake van een lichte stijging van de totale investering in het landelijk gebied (van 77 naar 80 miljoen).

Integraal
Gedeputeerde Staten zien als positieve tendens de toename van het aantal zogeheten integrale projecten. Het gaat daarbij om het zoeken van duurzame combinaties tussen meerdere doelstellingen, bijvoorbeeld landbouw, natuur en recreatie-. Het Zuid-Limburgse project Hof van Limburg (de aanleg van 40 hectare bos en natuur in combinatie met recreatieve voorzieningen) is hiervan een goed voorbeeld. GS willen dit type projecten ook in de komende jaren verder stimuleren.

Noord- en Midden-Limburg
In Noord- en Midden-Limburg kan dit jaar 43 miljoen worden ingezet voor projecten van de gebiedscommissies en gebiedsoverstijgende projecten. Daarmee komt de uitvoering om de ambitieuze doelstellingen van het Reconstructieplan te realiseren op stoom. De goedgekeurde projecten zijn uiteenlopend van aard. Zo is in Noord- en Midden-Limburg verdrogingsbestrijding door de landbouw belangrijk; via het project 'Optimaal Waterbeheer in de Landbouw' regelen agrariërs zelf het waterpeil door het lokale beheer van stuwen. Dat gebeurt in grote delen van de regio (gebieden Venray, Maasduinen, Ons WCL, Nederweert, Horst aan de Maas).Andere voorbeelden in Noord- en Midden-Limburg zijn twee belangrijke venherstelprojecten in Maasduinen die dit jaar kunnen worden uitgevoerd: het Heerenven dat deel uitmaakt van Landgoed de Hamert en het Lelieven (Bergerheide).Het project Platveld te Meijel (gebied Helden) laat zien dat ook in de glastuinbouw meervoudige doelen centraal staan: door een aantal landschappelijke aanpassings-maatregelen wordt het gebied geschikt gemaakt voor duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw. Een project met een bredere geografische betekenis is het opstellen van een samenhangend Maatregelenplan Maasplassen om de kwaliteit van de recreatie en toerisme in dat gebied te verhogen. De regiovisie toerisme en recreatie noemt de verbetering van de fysieke inrichting van de Maasplassen een absolute voorwaarde voor realisatie van de toeristisch-recreatieve ambities in het gebied.

Zuid-Limburg
De goedkeuring door GS betekent dat in Zuid-Limburg in 2005 in totaal 38 miljoen kan worden geïnvesteerd in het landelijke gebied, voor een groot deel in integrale projecten. Bijna 28 miljoen van dat bedrag komt ten goede aan de projecten van de gebiedscommissies. Een voorbeeld van een integraal project dat van belang is voor water, landschap, recreatie en landbouw is het project Pasveersloot/Urdal. Daarin gaat het om de verdere uitwerking van een landschapsplan inclusief de aanleg van waterbuffers in het kader van duurzaam waterbeheer, de realisatie van groen, extensivering van landbouw ter versterking van kleinschalig landschap, en recreatieve zonering.De doelen natuur, recreatie en beekherstel komen aan bod in het project Herinrichting Middelsgraaf: het verleggen en herinrichten van de Middelsgraaf ter hoogte van Hommelheide (Susteren). Hiermee wordt zowel een (grensoverschrijdende) ecologische verbindingszone gerealiseerd alsook de recreatieve mogelijkheden van het gebied vergroot.

Nog méér potentie
Gedeputeerde Staten zien voor plattelandsontwikkeling nog méér potentie dan de goedkeuring van ruim 100 projecten al aangeeft. Dit omdat het accent dat de gebieden leggen bij de uitvoering nog beter kan aansluiten bij de beschikbare middelen. De gebiedscommissies voeren een flink aantal projecten op die betrekking hebben op recreatie en toerisme, leefbaarheid, landschap en cultuurhistorie, terwijl de financiële middelen van Rijk en Provincie meer mogelijkheden bieden voor de thema's landbouw, water en natuurdoelstellingen. Daarnaast zien GS dat de kansen voor goede landbouwprojecten nog niet breed zijn benut. Daar springen de regio's wel actief op in, bijvoorbeeld in het gebied Ons WCL: daar houdt de gebiedscommissie op 23 februari een bijeenkomst om nieuwe agrarische initiatieven en projecten van de grond te krijgen.Tot slot zien Gedeputeerde Staten nog verdere ontwikkelingsmogelijkheden, vooral in Noord- en Midden-Limburg, als daar de gemeenten in staat zijn om meer te gaan deelnemen in de financiering van projecten.