Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Plattelandsvernieuwing krijgt vleugels in Laag Holland

2 februari 2005

Plattelandsvernieuwing leeft in Laag Holland. De regio barst van de initiatieven. Voor de eerste projectenronde 2005 van De Groene Long zijn meer dan negentig projecten ingediend gericht op behoud en versterking van het landschap. Deze nieuwe projecten vertegenwoordigen een potentiële waarde van ca. 50 miljoen euro aan investeringen.

Het ziet er naar uit dat 2005 het oogstjaar van De Groene Long wordt, niet alleen omdat veel projecten zijn ingediend, maar ook omdat veel projecten nu in uitvoering zijn. Vanuit Purmerend vervult het samenwerkingsverband van provincie, waterschap en gemeenten een stimulerende rol bij het van de grond krijgen van projecten op het gebied van vernieuwend ondernemerschap, beheer, recreatie en verbrede landbouw.

De nieuwe voorstellen die voor de komende projectenronde zijn ingediend kennen een rijke verscheidenheid. Rode draad is dat ze allemaal op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de plattelandsvernieuwing in Laag Holland. Enkele voorbeelden zijn:

  • Bouw potstallen. Ondernemers zien weer toekomst in hun bedrijf. Na jaren van stagnatie gaan ze weer investeren in duurzame bedrijfssystemen. Met dit type stal wordt 'ruige' mest geproduceerd. Ruige mest en beesten zijn ideale middelen om verruiging van de veenweiden tegen te gaan en de weidevogels terug te laten keren
  • Eilandspolder. Samenwerking tussen alle partijen om de Eilandspolder weer een toekomst te geven resulteert nu in een aantal concrete projecten.
  • Eiland Marken. Marken is een uniek eiland. De laatste boer dreigt het licht uit te doen. Project is gericht op verbeteren beheer landschap en handhaving agrarische bedrijvigheid.
  • Castricum. Project gericht op het recreatief medegebruik van het landelijk gebied. Een eerste stap in de uitvoering van een ambitieus programma.
  • De zorgboerderijen zijn met een ware opmars bezig. Na een voorzichtige start afgelopen jaar, borrelt het nu van de initiatieven.
In april beslissen de bestuurders van De Groene Long welke projecten worden goedgekeurd en voor welke projecten financiering wordt gezocht.

Uit de voortgangsrapportage van De Groene Long blijkt dat er inmiddels al 160 projecten zijn goedgekeurd. Qua omvang variëren de bedragen die met de uitvoering van de projecten zijn gemoeid enorm: van enkele duizenden euro's tot vele miljoenen. Voor 75% is complete financiering gevonden. Bij elkaar opgeteld gaat het om een investeringsbedrag van maar liefst 25,9 miljoen euro. Intussen zijn ruim 50 projecten uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u de rapportage opvragen op onderstaand adres.

Over Laag Holland en De Groene Long
Het Nationaal Landschap Laag Holland staat voor het waardevolle open landschap van de regio tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn. Karakteristiek voor dit gebied is de afwisseling tussen de waterrijke veenweiden en de dieper gelegen droogmakerijen. Het programmabureau de Groene Long is in 2002 opgericht door de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord, de gemeente Zaanstad, het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Waterland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het bureau voert het 'Gebiedsprogramma Noord-Holland Midden' uit en vormt daarmee hét loket voor plattelandsvernieuwing in dit gebied. De medewerkers helpen onder andere bij het vinden van aanvullende financiering voor projecten en denken mee aan de inhoudelijke onderbouwing.

De Stichting Nationaal Landschap Laag Holland i.o. en het projectbureau de Groene Long worden in 2006 samengevoegd. Doel hierachter is om het beheer en karakter van het landschap voor de toekomst te behouden. Hiervoor is de samenwerking binnen de Groene Long uitgebreid met natuurbeheerorganisaties, belangengroepen en agrarische natuurverenigingen.

Voor meer informatie over de Groene Long: www.degroenelong.nl