Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Utrechts Landschap geeft Amersfoort meer natuur dankzij Nationale Postcode Loterij

31 januari 2005

Het Utrechts Landschap draagt EUR 3,4 miljoen bij aan de ontwikkeling vannatuur in en rond Amersfoort. De Nationale Postcode Loterij heeft dit bedragter beschikking gesteld aan het project 'Venster op de Vallei'. De PostcodeLoterij zet zich in voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur,het landelijke netwerk van natuurgebieden, door natuurontwikkelingsprojectente ondersteunen.
Het project 'Venster op de Vallei' bestaat uit drie samenhangendeonderdelen: Heerlijkheid Stoutenburg, het natuurontwikkelingsgebiedBloeidaal en de ecologische verbindingszone langs het Valleikanaal, dwarsdoor de stad Amersfoort (zie overzichtskaart). Het project sluit naadloosaan op de visie 'Venster op de Vallei' die Het Utrechts Landschap in 2000presenteerde.

Toelichting bij de projecten
Bij Stoutenburg zal het geld worden ingezet voor aankoop van agrarischegronden die worden omgevormd in natuurgebied. Een deel van het geld gaatnaar inrichtingsmaatregelen als aanplant van bos, aanleg van wandelpaden enherstel van een natuurlijk beekloopje. Dankzij de bijdrage van de PostcodeLoterij kan Het Utrechts Landschap een belangrijke stap zetten naar herstelvan de historische Heerlijkheid Stoutenburg.

In Bloeidaal wordt een bijdrage geleverd aan de aankoop van 27 hectarelandbouwgrond. Samen met een brede groenzone langs het bedrijventerrein DeWieken-Vinkenhoef en het waterwingebied van Hydron, ontstaat hierdoor aan destadsrand van Amersfoort in het beekdal van de Barneveldse Beek een nieuwnatuurgebied van 40 hectare. Dit natuurgebied zal door Het UtrechtsLandschap beheerd worden. In Bloeidaal komen nieuwe wandel- en fietspaden.

Langs het Valleikanaal komt een ecologische verbindingszone om de beken inde Gelderse Vallei te verbinden met de Eem. Het kanaal krijgt natuurlijkeoevers en er komen 'stapstenen' in de vorm van poelen en nevengeulen. Hetplan voorziet in de aanleg van voetpaden, fietspaden, zitbanken enbruggetjes. De natuurzone loopt langs woonwijken, scholen enverzorgingshuizen, waardoor de natuur doordringt tot de directe woonomgevingvan vele Amersfoorters.

Samenwerking
Bij alle projecten wordt samengewerkt met Provincie Utrecht, gemeenteAmersfoort, gemeente Leusden en Waterschap Vallei & Eem. Deze partijendragen ook financieel bij aan de projecten, evenals het Ministerie vanLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Door de bijdrage van de NationalePostcode Loterij is de financiering van de drie projecten nu rond en kan opkorte termijn met de uitvoering worden begonnen.

Venster op de Vallei
In 2000 presenteerde Het Utrechts Landschap de visie 'Venster op de Vallei'.Deze visie pleit voor behoud van het landelijke karakter van het gedeeltevan de Gelderse Vallei tussen Leusden, Amersfoort en Hoevelaken. Niet alleenvanwege de goede uitgangssituatie voor natuur, maar ook om ruimte tereserveren voor waterberging en mogelijkheden te bieden aan recreatievlakbij de stad. De beken spelen in de visie een belangrijke rol: ze zijn deverbindingswegen voor de natuur dwars door de stad, maar ook de uitvalswegenvoor de stedelingen naar het buitengebied. De barrière die de A28 vormt voorzowel mens als natuur, moet opgeheven worden door de aanleg van tunnels enbruggen. In het kader van het project De Schammer is inmiddels voorzien inde aanleg van een fietstunnel onder de A28 ter hoogte van het Valleikanaal.