Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Rijk en regio tekenen voor Parklandschap in Groene Hart

27 januari 2005

Minister Dekker (VROM) en de regiodirecteur van LNV (namens minister Veerman) hebben met de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente De Ronde Venen een overeenkomst getekend voor de aanleg van het Parklandschap in het Groene Hart. Het plan Parklandschap combineert de ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied in een laaggelegen polder mét woningbouw (rood voor groen). Door de samenwerking wordt een belangrijk stuk van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd en ontstaan goede recreatieve mogelijkheden aan de noordkant van het Groene Hart.

Het plan Parklandschap Groot Mijdrecht Zuid omvat 450 hectare natuur- en recreatiegebied.. Op een nabijgelegen deel krijgen 950 woningen een plek. Het plan behoudt én versterkt de groene kwaliteiten in het Groene Hart. Het 'groen' wordt gedeeltelijk gefinancierd door de opbrengst uit de woningbouw (rood voor groen). Rond 2015 zal Parklandschap voltooid zijn. De overeenkomst regelt onder meer afspraken over de grondverwerving, de inrichting en het beheer.Tussen rijk en provincie was afgesproken dat met woningbouw in deze gemeente zou worden ingestemd zodra er zekerheid kwam over de feitelijke realisering van het groen. Financiële bijdragen van betrokken partijen, ook vanuit de woningbouw, bleken echter niet toereikend.

Een impasse bij de uitvoering van rood en groen dreigde. Op voorstel van het ministerie van VROM is daarop door de gemeente onderzocht of een intensievere benutting van het woningbouwgebied kon voorzien in de financiële tekorten voor het groen. Dat bleek het geval. Met de extra bijdragen uit woningbouw kan het Parklandschap worden gerealiseerd.Minister Dekker en minister Veerman vinden de realisatie van Parklandschap een goed voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling. In de Nota Ruimte benadrukt het kabinet het belang van gebiedsontwikkeling mét daarin aandacht voor een juiste balans tussen bouwen en 'groen'.Met de Nota Ruimte geeft het kabinet gemeenten en provincies meer vrijheid voor het opstellen van ruimtelijk beleid. Voor de uitvoering van die plannen krijgen ze extra instrumenten. Er wordt onder meer gewerkt aan de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) en een vernieuwd grondbeleid.

De ondertekenaars zijn:

  • Wethouder Rosendal van de gemeente De Ronde Venen
  • Gedeputeerde Lokker van de provincie Utrecht
  • Directeur LNV-West Van Brouwershaven (namens minister Veerman)
  • Regiodirecteur west Horsten-van Santen van Staatsbosbeheer