Natuurnet uw kennismakelaar 

 
        

 

 

EU toont leiderschap in aanpak klimaatverandering 10 mei 2005

10 maart 2005

 

Om de grote risico's van klimaatverandering te beperken heeft de Europese Unie als uitgangspunt  dat de temperatuur op aarde maximaal twee graden Celsius mag toenemen ten opzichte van het pre-industriële niveau. Om onder die grens te blijven moeten industrielanden volgens de Europese milieuministers overwegen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen met 15-30% in 2020 en 60-80% in 2050. Hierbij gaan de EU ministers ervan uit dat alle andere landen ook een bijdrage leveren om uiteindelijk de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 15-50% terug te dringen in 2050. Dat hebben de Europese ministers van milieu vandaag in Brussel besloten.

"Dit besluit onderstreept de wil van de Europese Unie om leiderschap te blijven tonen in het klimaatdossier, zonder uit het oog te verliezen dat uiteindelijk alleen een oplossing kan worden bereikt door betrokkenheid van alle landen in de wereld", aldus staatssecretaris Van Geel (milieu).
De conclusies worden meegegeven aan de Europese regeringsleiders, die op de Voorjaarsraad (22 en 23 maart) over het klimaatbeleid na 2012 spreken. In 2012 loopt het Kyoto protocol af. Van Geel: "Het Kyoto protocol is nog maar het begin, verdergaande maatregelen zijn nodig om de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering aan te pakken".
Volgens de Europese milieuministers is innovatie en technologieoverdracht van groot belang. Ook de scheepvaart en luchtvaart moeten in de toekomst een bijdrage leveren. Deze sectoren vallen nu nog buiten de verplichtingen van het Kyoto protocol. Verder wijzen de milieuministers op het belang van  een betere samenwerking met andere landen en de noodzaak om nu al maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Clean, Clever, Competitive
Ook hebben de milieuministers conclusies meegegeven voor de discussie op de Voorjaarsraad over de Lissabonstrategie, die tot doel heeft om van Europa de meest competitieve economie te maken. Volgens de milieuministers kunnen eco-innovaties daar een positieve bijdrage aan leveren, omdat ze economische groei en werkgelegenheid bevorderen. De milieuministers roepen de regeringsleiders op om eco-innovaties te stimuleren door het afschaffen van niet duurzame subsidies, groen inkopen  en internalisering van milieukosten. De aanbevelingen zijn gebaseerd op het Kok rapport en de conclusies van het Nederlandse voorzitterschap over het centrale milieuthema: milieu als kans voor economische groei en werkgelegenheid (Clean, Clever, Competitive).

Europese Duurzaamheidstrategie
Daarnaast hebben de milieuministers conclusies aangenomen over de Europese Duurzaamheidstrategie, die later dit jaar wordt herzien. Volgens de milieuministers moet die herziening leiden tot een meer integrale, ambitieuze en langetermijnvisie met concrete maatregelen voor een duurzaam Europa.

Meer informatie
Dossier Klimaatverandering(achtergrondinformatie over klimaat en het klimaatbeleid)

 ( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19746)