Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Milieurapport en inspraak over PKB Derde Nota Waddenzee

14 maart 2005

Het rijk gaat een milieurapport opstellen over de Planologische Kern Beslissing (pkb) Derde Nota Waddenzee. Het gaat daarbij om de zogenoemde strategische milieubeoordeling (smb) die volgt uit een Europese richtlijn. Deze richtlijn schrijft voor dat er al een beoordeling ligt voordat definitieve besluiten worden genomen. Ook laat het rijk een passende beoordeling uitvoeren over de nota op grond van de habitatrichtlijn. Daarna volgt inspraak. Dat schrijft minister Dekker (VROM) mede namens de ministers van LNV, EZ en de staatssecretaris van VenW in een brief aan de Tweede Kamer.

Het rijk wil dat het beleid voor de Waddenzee zorgvuldig en spoedig vorm krijgt in een aangepast deel 3 van de PKB Derde Nota Waddenzee. Een passende beoordeling en het opstellen van een smb zijn noodzakelijk omdat deel 3 van de pkb betrekking heeft op een gebied dat onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur en is aangemerkt als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.
In de SMB kijkt het rijk naar de milieueffecten van de nota, maar ook naar mogelijke alternatieven voor de gemaakte plannen. Na afronding van het milieurapport en de passende beoordeling worden deze ter inzage gelegd en volgt na het zomerreces van 2005 inspraak. Deze inspraak richt zich op de onderdelen die samenhangen met de smb en de habitatrichtlijn. Ook wordt de Raad voor de Wadden om advies gevraagd.

De Derde Nota doorloopt de procedure van de pkb uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Deel 1 (ontwerp-pkb) van de nota is uitgekomen in februari 2001, deel 2 (inspraakreacties) en deel 3 (kabinetsstandpunt) in november 2001. De Kamerbehandeling van deel 3 kon niet worden afgerond door de val van het kabinet Kok-II.Het kabinet richt zich nu op een aangepast deel 3. Daarin worden verwerkt: de reactie van het kabinet op het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid van juni 2004, de resultaten van de passende beoordeling, de smb, de inspraakronde, het bestuurlijk overleg en het advies. Naar verwachting wordt een aangepast deel 3 van de PKB Derde Nota Waddenzee eind dit jaar aangeboden aan de Tweede Kamer.