Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Ruim 2,9 miljoen voor 15 Limburgse plattelandsprojecten

15 maart 2005

Door het vaststellen van de tranche 2005-2006 van het Europese Plattelands-ontwikkelings-programma voor Limburg hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met subsidie-verlening van ruim 2,9 miljoen voor 15 projecten. Het is de laatste tranche van het 'POP-1' programma, dat de periode 2000-2006 bestrijkt. Voorwaarde voor definitieve subsidiëring is wel dat deze bijdragen - via het ministerie van LNV - ook Europese goed-keuring krijgen. Drie projecten bevorderen de afzet van kwaliteitslandbouw-producten, vier projecten verbeteren landschap, natuur en milieubehoud, er worden twee zorg-boerderijen en een landgoed gestimuleerd en er zijn vijf projecten die zorgen voor een beter waterbeheer in de landbouw. Na de goedkeuring door GS van het Jaarplan plattelandsontwikkeling 2005, enkele weken geleden, is het POP het eerste subsidiekader waar voor de betreffende Jaarplanprojecten het provinciale beoordelingstraject is afgerond. Ook is het provinciaal POP voor Limburg het eerste volledig benutte Europese subsidiekader. Deze Europese POP-subsidies zijn daarmee bruikbaar geweest voor bijna 100 projecten op het Limburgse platteland.

Volledig benut
Als alle projecten Europese goedkeuring krijgen, is hiervoor 1.073.000,- van de Provincie beschikbaar en ruim 1,85 miljoen Europese POP-subsidie. Met deze toekenning is nu het totale Europese subsidiebudget van ruim 9 miljoen voor het Limburgse POP-1 2000-2006 benut. Voor alle voorliggende plattelandsprojecten is zelfs nog meer EU-subsidie nodig dan op dit moment voor Limburg beschikbaar is. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten om te proberen 1,86 miljoen extra aan EU/POP-geld naar Limburg te halen. Het betreft dan project-voorstellen op het gebied van waterbeheer in de landbouw en landschap, natuur en milieu.

Voor heel Limburg
De meeste projecten die GS nu hebben gehonoreerd en doorgeleid voor definitieve subsidie-toekenning, hebben meestal een regionale betekenis. Van belang voor heel Limburg echter is een initiatief rond soortenbescherming: de voorbereiding en uitvoering van herstel en inrichtingsmaatregelen in minimaal 12 leefgebieden verspreid over bijna heel Limburg. Deze dragen bij aan het behoud en herstel van 10 bedreigde soorten dieren en planten als de kamsalamander, nachtzwaluw, vuurbuikpad. De Bosgroep-Zuid ontvangt daartoe subsidies van Provincie en van EU/POP elk 78.000,-.Projecten voor Noord- en Midden-Limburg De volgende projecten die GS nu hebben gehonoreerd en doorgeleid voor definitieve subsidie-toekenning, hebben specifiek betekenis voor Noord- en Midden-Limburg (waarbij vermeld de betreffende subsidiebedragen):

 • Het project 'Meerwaarde voor melk'. Hiermee wordt beoogd om de keten en marktpositie van Limburgse melkproducten met meerwaarde te versterken. Dit via een verbetering van de samenwerking en taakafstemming. Het project moet leiden tot 4 tot 6 nieuwe producten, een betere ketenefficiëntie voor de 4 betrokken agrarische bedrijven. Ook streeft men een beter consumentenimago en -vertrouwen na. Subsidies: Provincie: 22.275,-; EU/POP: 22.275,-;
 • Zorgboerderij Achterste Kockerse Krayelheide/Boekend: realiseren van een zorgboerderij-concept. Hierdoor kan de stichting Wel.kom bijvoorbeeld gehandicapten die een grotere achterstand tot de arbeidsmarkt hebben, nieuwe kansen bieden. Subsidies: Provincie Limburg: 10.240,-; EU/POP: 30.240,-;
 • Stimulering van de uitvoeringsfase van landgoed Roode Vennen te Broekhuizen. Het gaat hier om openbaar toegankelijke groen voorzieningen en kleinschalige toeristisch recreatieve faciliteiten (theehuis, fiets- en wandelpaden). Subsidies: Provincie Limburg: 38.000,-; EU/POP: 33.557,-;
 • Uitvoeringsfase Aquaplanning Swalm: beoogd wordt een optimaal waterniveau voor landbouw en natuur. Een aantal knelpunten in de Swalm worden aangepakt met 4 stuwen, ver(on)dieping watergang, aanleggen natuurvriendelijkere oevers. Waterschap Roer & Overmaas ontvangt hiervoor aan EU/POP-subsidie: 120.000,-;
 • Optimaal Waterbeheer Vlootbeek-Maasnielderbeek: het Waterschap Peel & Maasvallei plaatst 8 stuwen in zijbeken van de Vlootbeek en de Maasnielderbeek. Hierdoor zal er minder verdroging in natuur- en landbouwgebieden zijn. Subsidies: Provincie Limburg: 55.750,-; EU/POP: 111.500,-;
 • Optimaal Waterbeheer Landbouw ('OWL') Noord- en Midden Limburg (deellocaties te Bergen, Meerlo-Wanssum, Horst, Sevenum, Kessel, Roermond, Haelen, Thorn en Heel). Het waterschap Peel & Maasvallei legt bijna 500 stuwen aan voor een beter peilbeheer en waterconservering. Subsidies: Provincie Limburg: 187.526,-; EU/POP: 375.052,-;
 • Watervoorziening Evertsoord/Grauwveen: dit project van de Landinrichtingscommissie Peelvenen beoogt onder meer het herstel van de hydrologische bufferzone Mariapeel. Zestig stuwen / drempels worden in waterlopen aangelegd. Subsidies: Provincie Limburg: 36.375,-; EU/POP: 72.750,-.
 • Maascorridor-project: Stichting het Limburgs Landschap ontwikkelt nieuwe natuur bij Venlo. Subsidies: Provincie Limburg: maximaal 404.500,-; EU/POP: maximaal 403.500,-.

Eventuele extra projecten voor Noord- en Midden-Limburg
GS hebben voor Noord- en Midden-Limburg nog één projectvoorstel doorgeleid voor subsidietoekenning, áls Limburg daarvoor tenminste voldoende extra EU/POP-middelen krijgt toegewezen en het initiatief voldoet aan de eisen die de EU stelt. Het gaat daarbij om Optimaal Waterbeheer Buitengebied natuurbufferzones Noord- en Midden-Limburg. Het Waterschap Peel & Maasvallei beoogt hiermee een betere conservering van de grondwaterstand door 84 stuwen in waterlopen die belangrijk zijn voor de aan- en afvoer van water voor natuurgebieden. Deze locaties bevinden zich te Meerlo-Wanssum, Kessel, Haelen, Thorn, Heel en Nederweert. Subsidies: van de zijde van de Provincie maximaal 31.250,- en wellicht maximaal vanuit EU/POP: 62.500,-

Projecten voor Zuid-Limburg
De volgende projecten die GS nu hebben gehonoreerd en doorgeleid voor definitieve subsidie-toekenning, hebben specifiek betekenis voor Zuid-Limburg (waarbij steeds vermeld de subsidiebedragen):

 • Het project 'Limburgse graanproducten'. Dit project beoogt de keten en marktpositie van Limburgse graanproducten met meerwaarde te versterken. Dit via een verbetering van de samenwerking en taakafstemming. Het project moet leiden tot 'een Limburgs broodschap' in bakkerijwinkels, een nieuw concept voor 5 tot 10 Limburgse graanproducten, een betere keten voor de 8 betrokken agrarische bedrijven. Subsidies: Provincie: 29.547,-; EU/POP: 29.547,-;
 • Het project 'Heuvellandvarken'. Hiermee wordt beoogd om marktgerichte keten-samenwerking te realiseren rond het product Heuvellandvarken. Dit via een verbetering van de samenwerking en taakafstemming. Het project moet ook leiden tot nieuwe producten gebaseerd op het Heuvellandvarken. Subsidies: Provincie: 29.484,-; EU/POP: 29.484,-;
 • Zorgboerderij te Susteren: realisatie van een zorgboerderij-concept. Alert Reïntegratiediensten bv realiseert een centrum waarbij mensen met een hulpvraag een zinvolle dagbesteding (creatieve therapie, sociale activering) en/of educatie (arbeidstraining) wordt geboden. Subsidies: Provincie: 47.500,- (mits ook positief advies van de Regionale Overlegtafel Midden-Limburg Oost); EU/POP: 47.500,-.
 • Tranche A Regenwaterbuffers Zuid-Limburg: het Waterschap Roer & Overmaas legt twee retentiebekkens aan bij de Slenakerweg te Beutenaken en bij de Kleinveldjensvloedgraaf te Spaubeek. Het waterbergend vermogen neemt hierdoor toe en voor de benedenstroomse landbouw is er minder wateroverlast. Subsidies: EU/POP: 106.000,-.
 • Provinciaal Soortenbeschermingsprogramma: de voorbereiding én uitvoering van herstel en inrichtingsmaatregelen op 64 locaties in Zuid-Limburg die bijdragen aan het behoud en herstel van prioritaire soorten dienen en planten. De stichting IKL ontvangt daarvoor subsidies van Provincie: 135.800,- en van EU/POP: 194.000,-.
 • Renaturering Geleenbeekdal Heerlen: in samenwerking met het Waterschap Roer & Overmaas verbetert de gemeente Heerlen de ecologische, hydrologische en landschappelijke waarden van de Geleenbeek. Subsidie: EU/POP: 200.640,-.

Eventuele extra projecten voor Zuid-Limburg
De volgende projectvoorstellen hebben Gedeputeerde Staten doorgeleid voor subsidie-toekenning, áls Limburg daarvoor tenminste voldoende extra EU/POP-middelen krijgt toegewezen en deze initiatieven voldoen aan de EU-criteria:

 • Boslocatie Hof van Limburg : in het Landschapspark De Graven wil de vereniging Natuurmonumenten 13,4 ha bos en 7,5 ha grazige vegetatie realiseren. Subsidies: Provincie: zonodig maximaal 206.710,- en wellicht maximaal vanuit EU/POP: 232.560,-.
 • Tranche A Regenwaterbuffers Zuid-Limburg: het Waterschap Roer & Overmaas legt ook twee retentiebekkens aan bij de Oude Veilig te Partij en bij Nijswiller. Het waterbergend vermogen neemt hierdoor toe en voor de benedenstroomse landbouw is er minder wateroverlast. Subsidie: wellicht maximaal vanuit EU/POP: 174.500,-.
 • Renaturering Geleenbeekdal Heerlen: in samenwerking met het Waterschap Roer & Overmaas kan de gemeente Heerlen de ecologische, hydrologische en landschappelijke waarden van de Geleenbeek met een aantal extra ingrepen nog verder verbeteren. Subsidie: wellicht maximaal vanuit EU/POP: 165.000,-.
 • Imstenraderbos Heerlen: de gemeente Heerlen kan voor de eerste fase 4,7 ha bos aanleggen met onder meer 2 km wandelpad en 1,5 km fietspad. Subsidies: Provincie: zonodig maximaal 206.000,- en wellicht maximaal vanuit EU/POP: 270.000,-.
 • Herinrichting Centraal Plateau: de Landinrichtingscommissie 'Centraal Plateau' kan een 26-tal regenwaterbuffers realiseren ( uitvoering '3e bufferbestek') in het agrarisch gebied van de gemeenten Beek, Schinnen, Nuth, Voerendaal, Meerssen en Valkenburg. Hierdoor wordt voorkomen dat er erosie van vruchtbare landbouwgronden en wateroverlast optreedt. Subsidie: wellicht maximaal vanuit EU/POP: 900.000,-.