Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Binnen een jaar uitvoeringsprogramma voor corridor tussen Schiphol en Almere

15 maart 2005

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) de startnotitie 'de Groene Uitweg' vastgesteld. De notitie vormt de basis voor een uitvoeringsprogramma, waarin concreet wordt gemaakt welke natuur-, recreatieve en waterkwaliteiten in het zogenaamde Uitweggebied worden versterkt en hoe. Dit is nodig, omdat het rijk in 2006 beslist over verbetering van de bereikbaarheid van Almere.

Met het Uitweggebied wordt de corridor tussen Schiphol en Almere bedoeld. Gedeputeerde Patrick Poelmann noemt de opdracht uniek. 'Voor het gebied geldt een dubbele doelstelling: de bereikbaarheid moet verbeterd worden, terwijl de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied ook zoveel mogelijk behouden moeten worden.'

De provincie neemt het initiatief om samen met regionale partijen een uitvoeringsprogramma op te zetten. Werktitel hiervan is 'de Groene Uitweg' met het doel om het landschap in een zo goed mogelijke conditie te houden. 'Daar is niet alleen goed overleg en een gezamenlijke standpunt vanuit de regio voor nodig, wat al een bijzondere klus is. Maar de uitkomsten moeten ook nog eens inpasbaar zijn met het voorstel van Verkeer en Waterstaat voor de bereikbaarheid': aldus Poelmann. 'Een grote uitdaging, want we kunnen er vooraf al vanuit gaan dat het verbeteren van de bereikbaarheid ten koste gaat van het landschap. We gaan nu dus kijken naar hoe we de gevolgen voor het gebied zo gunstig mogelijk uit kunnen laten vallen voor landschap, natuur, water en recreatie.'

Rijkswaterstaat is tot medio 2006 bezig met de planstudie hoofdwegverbinding Schiphol-Almere, één van de projecten uit het Noordvleugelprogramma. Het project 'De Groene Uitweg' heeft een bijzondere relatie met dit programma van het rijk, waarin vooral aandacht is voor bereikbaarheid en woningbouw rond Amsterdam en Almere. Het moet ervoor zorgen dat het gebied ook in de toekomst een recreatie- en natuurgebied is waar huidige en toekomstige bewoners gebruik van kunnen maken.

De provincie werkt in het project samen met de gemeenten in het gebied, het Gewest Gooi- en Vechtstreek, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, LNV, VROM, vereniging Natuurmonumenten, samenwerkende milieufederaties, LTO Noord, de agrarische natuurvereniging Vechtvallei, landinrichtingscommissies Amstelland en Vechtstreek, hoogheemraadschap AGV en VNO-NCW. Deze partijen werken gezamenlijk naar een uitvoeringsprogramma toe. De heer Frans Evers, bekend van zijn advieswerk voor groene projecten, krijgt een rol om te proberen het draagvlak bij de partijen voor het programma zo groot mogelijk te maken. In de periode van februari tot november worden: een inventarisatie gedaan naar bestaande projecten en plannen, een planning gemaakt en een concept uitvoeringsprogramma opgesteld. Tot aan maart 2006 wordt dit concept programma vervolgens verder uitgewerkt en voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat.