Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Digitale ruimtelijke plannen wettelijk verplicht

17 maart 2005

Digitale uitwisselbare ruimtelijke plannen (DURP) worden in 2007 verplicht. Het ministerie van  VROM wil dat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) alleen dàt voorschrijft wat zinvol en nodig is voor DURP. Daarvoor gaat VROM de komende twee jaar samen met provincies, gemeenten en waterschappen aan de slag met de huidige standaarden en afspraken. Afhankelijk van de opgedane ervaringen worden deze indien nodig aangevuld of aangescherpt en opgenomen in de Wro, die naar verwachting in 2007 in werking treedt.

Er worden ook afspraken getoetst over hoe bijvoorbeeld de informatie tussen de verschillende partijen moet worden uitgewisseld. Dat gebeurt aan de hand van voorbeeldprojecten. De uitkomsten kunnen leiden tot aanpassingen of aanvullingen van de regels in de Wro.
Op 1 januari 2005 beschikte 34 procent van alle gemeenten over één of meerdere digitale bestemmingsplannen. Kleinere gemeenten willen vaak wel, maar daar ontbreekt het aan kennis, tijd, geld en menskracht. Dat blijkt uit een eindmeting in opdracht van VROM naar het stimuleringsprogramma DURP, dat na vier jaar is afgerond.
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er een grote vraag is naar ondersteuning voor het daadwerkelijk digitaliseren. VROM zal daarbij helpen. Naast het maken van afspraken met alle betrokken partijen is er vanaf vandaag een website in de lucht: http://www.helpdeskdurp.nl . De site is bedoeld voor bestuurders van provincies, gemeenten, waterschappen en departementen. Ook wordt gewerkt aan de opzet van één digitaal loket voor toegang tot alle plannen.
In totaal hebben 269 gemeenten en zes Amsterdamse stadsdelen meegedaan aan de eindmeting. Daarnaast is gesproken met vertegenwoordigers van twaalf gemeenten, de provincies, de ministeries en negentien stedenbouwkundige bureaus.
In de komende twee jaar gaan tien provincies digitaal uitwisselbare plannen opstellen en zal het rijk aan de slag gaan met een aantal digitaal uitwisselbare planologische kernbeslissingen. Van de bestaande pkb's is de Nota Ruimte al digitaal uitwisselbaar.
VROM vindt gestandaardiseerde ruimtelijke plannen van groot belang. Dit zorgt voor betere afstemming van het ruimtelijk beleid, en maakt een vlotte toetsing, snelle actualisering, betere toegankelijkheid en handhaving mogelijk.

Meer informatie
Dossier DURP: http://www.vrom.nl/durp (achtergrondinformatie over DURP)
Dossier Nota Ruimte: http://www.vrom.nl/notaruimte (achtergrondinformatie over de Nota Ruimte)( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19780)