Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Kamer wil meer geld voor klimaatbeleid

14 maart 2005

De Tweede Kamer heeft in het debat over het klimaatbeleid geconstateerd dat het gevoel van urgentie voor het onderwerp breed wordt gedragen. Kamerleden misten echter de betrokkenheid van premier Balkenende in het publieke debat. Alleen zijn uitspraak tijdens de top in Johannesburg over Duurzame Ontwikkeling in september 2002 Put your money where your mouth is werd regelmatig geparafraseerd.

Kyoto
De provincies werken in Nederland mee aan de Kyoto-doelstellingen: het reduceren van de CO2-emissies tot het niveau van 1990. Dat komt neer op verminderen van gebruik fossiele brandstoffen en zoeken naar alternatieven. Het pakket aan provinciale bijdragen is breed, vooral het beleid en de uitvoering van maatregelen op het gebied van duurzame energie en energie-efficiency vallen op.

De ambities van minister Brinkhorst van Economische Zaken op het gebied van energiebesparing zijn niet zo groot als de kamerleden zouden willen. Hij werd gemaand daarvoor meer geld en capaciteit vrij te maken, bijvoorbeeld door een Klimaatfonds in te stellen. Staatssecretaris Van Geel van VROM gaat de mogelijkheden daarvoor onderzoeken en komt nog voor de begrotingen met een tegenbericht.

Subsidies
Intussen lijken de gelden vanuit de rijksoverheid voor energie-efficiency steeds meer te verschralen. De subsidie op zonnepanelen voor burgers is vervallen. Provincies merken dat wordt gemorreld aan subsidies, die de rijksoverheid uitkeert voor de provinciale bijdrage aan Benchmark Energie Efficiency en de meerjarenafspraken voor energie. Ook hier geldt de aangehaalde uitspraak van de premier.Voor het uitwisselen van kennis en ervaring rondom klimaatmaatregelen uit te wisselen stelde D66-kamerlid Van der Ham voor dat regios met gelijke problematiek onderling allianties sluiten. Een aantal provincies onderhoudt dergelijke contacten al in een breder kader.

bron:ipo