Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Akkoord financiering natuurwetten

14 april 2005

Het IPO heeft vandaag in een bestuurlijk overleg overeenstemming bereikt met minister Veerman van LNV over de bevoegdhedenverdeling tussen rijk en provincies en over de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Natuurbeschermingswet. Ook is overeenstemming bereikt over de vergoeding van de bestuurskosten voor de naar provincies gecentraliseerde natuurwetten. In totaal wordt vanaf 2005 een bedrag van 9 miljoen toegevoegd aan het provinciefonds. Dit betreft naast de bestuurskosten van de Natuurbeschermingswet ook een extra vergoeding voor de provinciale uitvoering van de Flora- en Faunawet.

Helderheid
Het streven is de Natuurbeschermingswet op 1 oktober 2005 in werking te laten treden. Door het benoemen van instandhoudingdoelstellingen voor bedreigde diersoorten in natuurgebieden, kan dan aan ondernemers en natuurbeschermers helderheid worden gegeven over welke (bedrijfs)initiatieven binnen en rond natuurgebieden kunnen worden ontplooid. Deze (on)mogelijkheden worden, na overleg met alle betrokkenen, binnen drie jaar omschreven in beheersplannen voor natuurgebieden.

Europese richtlijnen
Met het inwerkingtreden van de Natuurbeschermingswet wordt tevens voldaan aan de wettelijke verankering van Europese Vogel- en habitatrichtlijn, waarmee een veroordeling door het Europees Hof kan worden afgewend.

bron: ipo