Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Alternatief voor Ruimte voor de Rivier

21 april 2005

De rivierafvoer zal in de 21e eeuw gestaag toenemen. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag het basispakket voor het PKB-traject Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Staatsbosbeheer heeft, als verantwoordelijke organisatie voor de meeste riviernatuur in Nederland, een alternatief plan opgesteld, met als uitgangspunt het rivierengebied in één keer voor lange tijd veilig en aantrekkelijk te maken. Een rivierengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is en daarmee een aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant en dier.

Staatsbosbeheer heeft deze plannen uitgewerkt in een visie Lonkend Rivierenland met een bijbehorend maatregelenpakket. Dit maatregelenpakket is door het onderzoeksbureau Royal Haskoning beoordeeld op technische haalbaarheid en betaalbaarheid. Hieruit is gebleken dat de maatregelen die Staatsbosbeheer voorstelt, effectief zijn. Het maatregelenpakket van Lonkend Rivierenland voor 2015 is geraamd op 2,8 miljard euro. Het basispakket uit de PKB kost 2,2 miljard euro. Maar het duurdere pakket van Staatsbosbeheer levert ook meer op:

  • de veiligheid is ruimer bemeten en robuuster
  • na 2015 zijn geen ingrijpende maatregelen meer nodig
  • er ontstaat een natuurlijke kraan om het water op een veilige manier over de Rijntakken te verdelen
  • noodoverloop en retentie zijn niet nodig
  • de maatregelen werken zonder kwetsbare inlaatwerken en menselijke
  • handelingen: natuurlijke veiligheid
Lonkend rivierenland geeft het water structureel meer ruimte, in de vorm van bredere oevers en bergende stroming. Want het wordt moeilijk om al het water in de bestaande riviertakken op te vangen. In Lonkend Rivierenland vangen nieuwe rivierarmen een deel van het probleem op. Lingewaarden en Rijnstrangen bieden goede kansen voor deze 'bergende stroming'. Maar ook zogenaamde by-passes om steden ontlasten de huidige rivierbedding. Bergende stroming werkt altijd, niemand hoeft op een knop te drukken om de rivierarm in werking te zetten. Dat maakt het systeem robuust. In de nieuwe rivierarmen stroomt altijd water, ook bij lagere rivierafvoeren. Woningen en bedrijven kunnen zich daarop aanpassen. In de Overdiepse Polder en de Noordwaard is gebleken dat bewoners en landbouwers daar zelf de beste oplossingen voor bedenken.