Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Zeldzame Oehoes broeden in Zuid-Limburgse groeves

29 april 2005

In vier Zuid-Limburgse groeves broedt de uiterst zeldzame Oehoe. Deze uilensoort, de grootste ter wereld, komt in Nederland bijna uitsluitend voor in deze Zuid-Limburgse groeves. Een vijfde broedpaar is bekend uit de Achterhoek.

De Oehoe broedt graag in nesten op rotswanden. De volwassen vogels brengen hun jongen groot op rotsrichels. In de Limburgse groeves zijn, meestal door de winning van mergel, steilwanden ontstaan waar deze soort zijn leefgebied heeft gevonden. In 1997 vestigde zich het eerste Nederlandse broedpaar in de groeve van de Enci in Maastricht. Sindsdien is het de soort voor de wind gegaan, met nu op vier locaties broedgevallen. "Hiermee is weer aangetoond dat groeves een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomstandigheden voor bijzondere diersoorten", aldus gedeputeerde Mat Vestjens (portefeuillehouder ontgrondingen).

De Limburgse mergelgroeves vormen het leefgebied van een groot aantal bedreigde dier- en plantensoorten die binnen Nederland enkel in Zuid-Limburg voorkomen. Naast de oehoe vindt de met uitsterven bedreigde geelbuikvuurpad zijn laatste toevluchtsoord in groeves en kan in een aantal groeves op een zomeravond het karakteristieke geluid van de vroedmeesterpad worden gehoord. Ook veel zeldzame plantensoorten en vlindersoorten die aan kalkbodems gebonden zijn worden in groeves aangetroffen.

De Provincie Limburg voert actief beleid om de leefomstandigheden van bedreigde soorten te verbeteren en veilig te stellen. De Provincie is in overleg met de exploitanten van de groeves en een aantal betrokken natuurorganisaties om de reeds vastgestelde eindplannen voor de groeves aan te passen. Door bij de inrichting en het beheer van de groeves rekening te houden met de eisen die de soorten stellen kunnen de bijzondere natuurwaarden van groeves in stand worden gehouden.