Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Minister Veerman ondertekent contracten gebiedsgericht beleid

27 april 2005

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag, samen met de gedeputeerden Jansen en Lokker van de provincies Overijssel en Utrecht, de eerste twee Uitvoeringscontracten 2005 - 2006ondertekend voor de uitvoering vanhet gebiedsgericht beleid.

Veerman ondertekende de contracten mede namens VROM en VenW. Met de twee provincies is overeenstemming bereikt over de programmering van het gebiedsgericht beleidin 2005 en 2006.Dit beleid is gericht op het verbeteren vande kwaliteit van het landelijk gebied. Het gaat hierbij vaak om gebieden waar complexe problemen vragen om een integrale oplossing, bijvoorbeeld extra maatregelen voor natuurbescherming in combinatie met nieuwe recreatievoorzieningen en verbetering vande landbouwstructuur. De projecten worden uitgevoerd samen met gemeenten, waterschappen en organisaties en bewoners uit het gebied. Ook de Dienst Landelijk Gebied (DLG)van het ministerie van LNVis er vaak bij betrokken.Verwacht wordt dat in de loop van mei de overeenkomsten met de overige provincies gesloten worden.

Voor het gebiedsgericht beleid geeft het rijk de kaders aan, onder andere in de Nota Ruimteen de Agenda Vitaal Platteland.De uitvoering ligt bij de provincies. In de uitvoeringscontracten ligt vast welke doelen bereiktmoeten worden, wat daarbij de randvoorwaarden zijn en welke financiële bijdrage het rijk eraan levert. De provincies bepalen zelf welke maatregelen zij precies nemen en welke instrumenten zij daarbij inzetten.

De uitvoeringscontracten met de provincies zijn zoveel mogelijk opgesteld volgens de contouren van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG),dat in 2007in werking treedt en loopt tot 2014.HetILGbehelst een nieuw, rijksbreed financieringssysteem voor de uitvoering van gebiedsgericht beleid.

Meer informatie over het nieuwe uitvoeringscontract tussen rijk en provincies en over het Investeringsbudget Landelijk Gebiedis te vinden op de website www.gebiedsgerichtbeleid.nl.