Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Zeven pilots voor integrale VROM-vergunning van start

27 april 2005

Tien partijen hebben op 26 en 27 april overeenkomsten ondertekend met het ministerie van VROM om zeven 'pilots' te starten in het kader van een integrale VROM-vergunning, ook wel omgevingsvergunning genoemd. In deze vergunning wil minister Dekker (VROM) in 2007 onder andere de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk samenvoegen. In de pilots streven gemeenten, milieudiensten en andere overheden naar minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, betere dienstverlening en kortere procedures. Het gaat daarbij onder meer om het opzetten van één loket, afstemming van vergunnings- en handhavingsprocessen en betere samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties.

Deelnemers
De volgende partijen hebben een overeenkomst getekend:

  • Haarlem: samenwerken om verschillende aanvragen als één aanvraag af te handelen om op basis daarvan een invoeringsplan voor de organisatie te maken.
  • Valkenswaard: verbetering communicatie en informatievoorziening bij vergunningverlening, gecoördineerde handhaving en eenduidige toetsing met behulp van ICT.
  • Gulpen-Wittem: ontwikkeling naar een klantgerichte organisatie met één loket, integrale handhaving en betere werkprocessen met ICT-ondersteuning.
  • Leiden met Milieudienst West-Holland: casestudies om verschillende aanvragen als één aanvraag te toetsen.
  • Eindhoven: wat verwachten aanvragers van een integrale VROM-vergunning en hoe kan daaraan in werkprocessen praktisch vorm worden gegeven.
  • DCMR en Schiedam: selectie van een aantal vergunningaanvragen die worden ingenomen en behandeld alsof de VROM-vergunning van kracht is. 
  • Dordrecht en Milieudienst Zuid-Holland Zuid: beschrijven en opzetten van één samenhangend hoofdproces voor vergunningverlening en handhaving met gebruikmaking van ICT.

Ondersteuning
Een pilotstatus betekent geen grote hoeveelheden geld. De status betekent een steun in de rug bij voorbereidingswerkzaamheden voor de komst van de VROM-vergunning. De bijdrage vanuit VROM bestaat onder meer uit het leveren van kennis, begeleiding en hulp bij ontwikkeling van instrumenten. De beschikbare middelen gebruikt het ministerie vooral om de ervaringen met de pilots te delen met andere organisaties.

Minister Dekker heeft eind 2004 verschillende partijen gevraagd om mee te denken, pilots op te starten en goede voorbeelden uit de praktijk aan te dragen voor de invoering van de integrale VROM-vergunning. De minister vindt het belangrijk samen met betrokken partijen voorbereidingen te treffen voor de invoering van de VROM-vergunning. Zij schreef hierover een brief aan de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten, de Waterschappen en verschillende branche- en milieuorganisaties.

Besparing
De introductie van de VROM-vergunning vormt een belangrijk speerpunt bij de modernisering van de VROM-regelgeving. Daarmee geven minister Dekker en staatssecretaris Van Geel invulling aan de doelstellingen van het kabinet om tot minder regels te komen en de administratieve lasten te verminderen. Naar verwachting zullen de administratieve lasten door de VROM-vergunning vanaf 2007 met 93 miljoen euro dalen. Tot die tijd zal in het project VROM-vergunning de introductie van de nieuwe VROM-vergunning via tal van instrumenten en hulpmiddelen, waaronder ICT, worden voorbereid.
Dossier Vergunningen(achtergrondinformatie over de VROM-vergunning, www.vrom.nl/vergunningen ).