Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Meer ruimte voor veehouderij in reconstructiegebieden

1 juni 2005

De impasse over de Wet ammoniak en veehouderij en reconstructie isdoorbroken. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Geel enminister Veerman aan de Tweede Kamer.

De impasse over de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) enreconstructie is doorbroken. Dit blijkt uit een brief van staatssecretarisVan Geel (Milieu) en minister Veerman (Landbouw) aan de Tweede Kamer.Hiermee komt duidelijkheid voor veehouders en natuurbeschermers over debegrenzing van kwetsbare natuur onder de Wet ammoniak en veehouderij (deWav).

Door de voorgestelde aanpassingen van de Wav worden deontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen verruimd. IPO, VNG en LTO/ZLTOondersteunen het voorstel van de staatssecretaris van Milieu. Van Geel komtop korte termijn met een wetsvoorstel tot de wijziging van de Wav.

Duidelijkheid
Met de brief aan de Kamer willen VanGeel en Veerman duidelijkheid geven over wat er op korte termijn op hetgebied van ammoniak en stank gaat gebeuren. Dit naar aanleiding van hetwetgevingsoverleg over de nieuwe Meststoffenwet van 23 mei. Hier hebbendiverse fracties laten weten zich zorgen te maken over de extra belastingvan de nieuwe mestregelgeving voor de agrarische sector. Van Geel en Veermanbeseffen dat er veel gevraagd wordt van de landbouwsector als gevolg van deMeststoffenwet. In de brief aan de Kamer wordt dan ook nadrukkelijkaangegeven dat er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bedrijvenblijven.

Vrije handel dierrechten
Naast de aanpassing van deWav wordt voorgesteld de vrije handel van dierrechten uit te stellen tot2008, twee jaar na inwerking treden van de Meststoffenwet. Via de vrijehandel van dierrechten kunnen veehouderijen in een concentratiegebied ookdierrechten aankopen buiten dat gebied. Een amendement van een aantalfracties om de handel nu al open te stellen, stuit op veel verzet bij eenaantal reconstructiegebieden. Daarom is via de Nota van wet tot wijziging(Zie brief minister Veerman van vrijdag 27 mei 2005, Nota van wet totwijziging van de Meststoffenwet en de intrekking van de Wet verplaatsingmestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij) eenovergangsperiode voorgesteld.
Dit uitstel, dat gevraagdwordt door de reconstructieprovincies, biedt provincies en gemeentenvoldoende tijd om de negatieve gevolgen van de openstelling van dereconstructiegebieden in hun plannen op te vangen.

Download de brief van de staatssecretaris aan deTweede Kamer van 31 mei 2005
Hier vindt u  de brief van ministerVeerman van 27 mei 2005

Meer informatie:

  • Dossiers Ammoniak (www.vrom.nl/ammoniak)
  • Dossier Stankoverlast (www.vrom.nl/stankoverlast)
  • Dossier Stikstof (www.vrom.nl/stikstof)
  • Dossier Verzuring ( www.vrom.nl/verzuring)