Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Flevoland krijgt 2,3 mln extra voor landelijk gebied

3 juni 2005

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft deprovincie Flevoland een extra 2,3 miljoen euro toegekend ten behoeve van deinrichting van het landelijk gebied (ILG). Dit bedrag komt bovenop de eerdertoegezegde 5,4 miljoen van het Rijk. Dit geld komt beschikbaar in het kadervan de eerste ILG- overeenkomst tussen het rijk en provincie Flevoland voorde jaren 2005-2006, die vorige week is getekend door minister Veerman engedeputeerde de Raad.

Het extra budget zal worden gebruikt voor het afronden van projecten opSchokland, zoals het herstel van terp Oud-Emmeloord en het renoveren vanfiets- en wandelpaden. Dankzij de extra bijdrage kan tevens een impulsgegeven worden aan het herinrichten van het overgangsgebied tussen Almere ende Oostvaardersplassen, het realiseren van een natuurbelevingscentrum bijAlmere en het aanleggen van een fietspad rond de Lepelaarsplassen.In juli 2004 heeft de provincie het ministerie van LNV aangesproken op denoodzaak van extra geld voor genoemde projecten. In eerste instantie wasvoor het landelijk gebied van Flevoland slechts 5,4 miljoen eurobeschikbaar. LNV gaf maandenlang te kennen geen extra geld voor Flevolandter beschikking te hebben. Dankzij inspanningen van met name gedeputeerdeWubbo De Raad kan Flevoland voor de periode 2005-2006 nu rekenen op eentoename van het rijksbudget met 40%.

Met de ondertekening van de eerste meerjarige ILG-overeenkomst tussen rijken provincie Flevoland voor de jaren 2005-2006 is de eerste stap gezet naareen nieuwe werkwijze in het landelijk gebied. Vanaf 2007 is de nieuweILG-wet van kracht, die betekent dat het Rijk voor een periode van vijf ofzeven jaar een convenant afsluit met elke afzonderlijke provincie over debeschikbare middelen en de te bereiken doelen. Provincies krijgen eenbelangrijke rol als regisseur bij de uitvoering van regionale plannen alshet gaat om natuur, recreatie, landbouw en milieu.