Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Faunafonds wijzigt beleidsregels

3 juni 2005

Het Faunafonds heeft per 1 juni 2005 zijn beleidsregelsgewijzigd. Aanleiding voor deze wijziging is enerzijds de totstandkoming vanhet Beleidskader Faunabeheer en anderzijds de aanbevelingen van de CommissieHuys.

In het Beleidskader Faunabeheer, waar wordt voorzien in de opvang vanoverwinterende kolganzen, grauwe ganzen en smienten in aangewezenfoerageergebieden, is bepaald dat binnen de foerageergebieden de genoemdeganzen en smienten ongestoord kunnen foerageren. Buiten de foerageergebiedenmoeten de ganzen worden verjaagd. Op ingezaaide graslanden,akkerbouwpercelen en percelen waarop vollegrondsgroenten worden geteeldmoeten grondgebruikers visuele en akoestische afweermiddelen plaatsen om dekolganzen, grauwe ganzen en smienten van de percelen te weren. Bovendienmoet, om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te komen, eenontheffing worden aangevraagd om de overwinterende kolganzen, grauwe ganzenen smienten van zonsopkomst tot 12.00 met het geweer te doden. Op percelenmet overjarig grasland gelegen buiten de foerageergebieden moet, ook eenontheffing aangevraagd worden en dient in de periode na 12.00 uur verjagingdoor menselijke aanwezigheid en met behulp van één of meer honden of eenvogelafweerpistool plaats te vinden.

Een wijziging die is ingevoerd naar aanleiding van de Commissie Huys is deverhoging van het eigen risico naar EUR 250,00. Het eigen risico wordtgesteld op 5% van de getaxeerde schade met een minimum van EUR 250,00 pergeval. Hiermee wordt het eigen risico gelijk gesteld met belangrijke schadezoals vastgesteld door de Minister van LNV. Indien de schade is aangerichtdoor beschermde dieren die niet verjaagd mogen of hoeven worden, zoalsdassen, zangvogels, bergeenden geldt een uitzondering. Tegemoetkomingen dielager zijn dan EUR 50,00 worden niet uitgekeerd.

Bij de beoordeling van de verzoekschriften vormen de beleidsregels deleidraad. Het is daarom goed dat grondgebruikers, voordat zij eenverzoekschrift indienen, kennis nemen van de beleidsregels, zodat zij wetenwaar hun verzoek aan getoetst wordt. Het komt bijvoorbeeld nog regelmatigvoor dat verzoekschriften niet binnen 7 werkdagen nadat de schade isgeconstateerd bij het Faunafonds worden ingediend. Te laat ingediendeverzoekschriften worden door het Faunafonds afgewezen. De gewijzigde beleidsregels zijn na te lezen op de website van hetFaunafonds: www.Faunafonds.nl