Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Tien procent monder provinciale milieuregels mogelijk

7 Juni 2005

De provincie Zuid-Holland heeft onderzoek laten doen naar de slagvaardigheidvan de provinciale milieuregels. Er is vooral gekeken naar mogelijkheden omhet aantal regels te verminderen en de administratieve lasten terug tedringen.

Conclusie is, dat het aantal provinciale milieuregels in Zuid-Holland kanworden verminderd. Echter in beperkte mate, omdat ze grotendeels eennoodzakelijke invulling of uitwerking zijn van rijksregelgeving. Ook blijkende meeste provinciale milieuregels zelf geen administratieve lasten teweegte brengen. De grootste winst moet dan ook worden gehaald op rijksniveau.Daaraan wordt al gewerkt via onder meer het project ModerniseringVROM-regelgeving.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door een extern adviesbureau, hadbetrekking op 50 provinciale milieuregelingen (verordeningen enbeleidsnota's). Dat aantal kan worden teruggebracht tot 40, door intrekkingof samenvoeging. Verder moeten 15 regelingen worden gewijzigd. Ook isaanbevolen nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deadministratieve lasten terug te dringen, die het gevolg zijn van onderandere de beleidsnota's over slootdempingen met houtachtige materialen, ende nog vast te stellen beleidsnota over brijnlozingen (Brijnlozingen komenvooral voor bij de glastuinbouw). Een andere aanbeveling is, omorganisatorische maatregelen te nemen. Te denken valt aan het instellen vanéén loket voor alle aanvragen, liefst in combinatie met een groter gebruikvan ICT, het elektronisch indienen van aanvragen en het elektronischbeschikbaar stellen van regelingen. Gedeputeerde Staten hebben de conclusies en aanbevelingen uit het rapportgrotendeels overgenomen en uitgewerkt in het "Uitvoeringsprogramma Herijkingprovinciale milieuregelgeving".

Niet alleen de regelgeving op het gebied van milieu wordt onder de loepgenomen. Het toetsen van alle provinciale regels is onderdeel van hetCollegewerkprogramma; het programma waarin de doelstellingen van dit collegezijn vastgelegd. Het moet leiden tot afschaffing, vereenvoudiging enstroomlijning van provinciale regels. Zo wordt momenteel ook de Nulmeting Administratieve Lasten ProvincieZuid-Holland afgerond. Deze nulmeting heeft betrekking op allebeleidsvelden.

Ze maakt onderdeel uit van een interprovinciaal onderzoek in het kader vanhet programma Andere Overheid naar de Administratieve Lasten van Provincies.Ook uit een eerste rapport van dit onderzoek blijkt, dat de administratievelasten van de provincies voor meer dan 90% zijn toe te rekenen aanrijksregelgeving die de provincies uitvoeren. De rapportage over de nulmeting bij Zuid-Holland zal na het zomerreces klaarzijn. Dan zijn er ook voorstellen voor het vervolgtraject. Op basis daarvankunnen nog in 2005 voorstellen worden ontwikkeld voor deregulering op allebeleidsterreinen. Uit deze nulmeting zal ook blijken, hoeveel de pogingentot het verminderen van regels tot dusver hebben opgeleverd.