Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provincie Limburg intensiveert klimaatbeleid

8 juni 2005

Gedeputeerde Staten hebben hetprovinciaal Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Limburg 2005-2008vastgesteld. Rode draad in dit programma: meer duurzame energie teproduceren en gebruiken. Daarnaast bevat het energiebesparende plannen enplannen om efficiënter met energie om te gaan. Met de uitvoering van deplannen is meer dan EUR 1 miljoen gemoeid. Van het Rijk krijgt de Provincieongeveer EUR 4 ton voor de uitvoering van het programma.

Het programma richt zich op bedrijven, bedrijventerreinen, verkeer envervoer, de landbouw, de bouw en grootschalige ruimtelijke ontwikkelingenzoals Klavertje-4 in Noord-Limburg en betekent een forse intensivering vande bestaande provinciale activiteiten.

Eén van aandachtsgebieden in het programma is het opwekken van windenergie.De Provincie heeft zich eerder verplicht om binnen enkele jaren minimaal 30MW aan windvermogen in Limburg te plaatsen. Daarom wil de Provincie extrainspanningen richting gemeenten, initiatiefnemers en bevolking verrichten omkansrijke projecten binnen enkele jaren succesvol af te ronden. Alsvoorbeeld geldt daarbij de goede samenwerking tussen Provincie, gemeenteKerkrade en de andere betrokken partijen. Deze heeft recent geleid tot destart tot plaatsing van windmolens in Kerkrade, die voor meer dan 2000huishoudens groene stroom zal opleveren.

Ten aanzien van het terugdringen van het broeikaseffect wil de Provincie deinternationale afspraken nakomen en hieraan proportioneel bijdragen. Zij wileen vermindering van de CO2-uitstoot van 6% in 2010 ten opzichte van1990 eneen verbetering van de energie-efficiëncy bij de industrie (2% per jaar)realiseren. Ook streeft zij ernaar dat in 2010 vijf procent en in 2020 tienprocent van de totaal opgewekte energie duurzaam moet zijn.

Gedeputeerde Bert Kersten: "Alleen kunnen wij als Provincie geen succesvolklimaatbeleid voeren. Daarom ben ik blij dat het Rijk veertien Limburgsegemeenten, die aangegeven hebben dat ze hun klimaatbeleid willenintensiveren, financieel wil ondersteunen. Naast die financiële bijdrage isook een goede samenwerking met vele partijen onontbeerlijk. Denk hierbij aanbedrijven, gemeenten, woningcorporaties, installatiebedrijven, agrariërs,investeerders en maatschappelijke organisaties."