Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Ruim een half miljoen euro voor projecten gebiedsgericht beleid in Drenthe

7 juni 2005

Voor uiteenlopende projecten in gebieden, waarvoor een zogehetengebiedsprogramma is vastgesteld, stellen gedeputeerde staten van Drenthe ruim 550.000euro beschikbaar. Met de in totaal zeven gebieden zijn prestatieafsprakengemaakt, die de provincie met het rijk heeft vastgelegd in verschillendeuitvoeringscontracten. Een van de projecten is de aanleg van poelen,waardoor de natte ecologische infrastructuur wordt hersteld.

Landschapsbeheer Drenthe, de initiatiefnemer van het project, heeft al 1.600poelen gerealiseerd en hersteld. Met de aanleg van nog eens 42 poelen wil destichting de ontbrekende schakels in de keten aanbrengen. Een ander projectbetreft het beheer van stroken van akkers en graslanden met als doel hetagrarisch grondgebruik te combineren met een verhoging van de biodiversiteiten de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. In het project werkentwee waterschappen en de landbouworganisatie LTO Noord samen. Hetbeschikbare geld komt verder ten goede aan recreatievoorzieningen in en rondhet dorp Oudemolen in de Drentsche Aa, aan het behoud van karakteristiekestookhokken bij Drentse boerderijen en het op twee plaatsen afkoppelen vande afvoer van regenwater van de riolering. De bedoeling is het water viaputten in de bodem terug te brengen, waardoor de grondwatervoorraad wordtaangevuld.

Het deel van de subsidie, dat ten laste komt van de SubsidieregelingGebiedsgericht Beleid (SGB), wordt voor toetsing en verdere afhandelingvoorgelegd aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van LNV.De gebieden, waarvoor een gebiedsprogramma is opgesteld, zijn Drentsche Aa,Eelder- en Peizerdiep, Oude Diep, Mars- en Westerstroom, HunzeZuidwest-Drenthe en de Reest. Dit laatste gebied ligt voor een deel inOverijssel.