Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Zoeken naar maximale recreatie binnen natuurregels

8 juni 2005

Provincie en gemeente Nijefurd verkennen spanningsveld tussen buitendijkserecreatie en milieuregelgeving/natuurregelgeving De provincie Fryslân en de gemeente Nijefurd gaan van start met eenexperimenteel pilotproject gebiedsgericht beleid, gericht op de buitendijkseverblijfsrecreatie aan de IJsselmeerkust in het Nationaal Landschap ZuidwestFriesland. Onder leiding van de provincie wordt bekeken welkeontwikkelingskansen er zijn voor de recreatieve verblijfscomplexen in degemeente Nijefurd met in achtneming van de regelgeving op het gebied vannatuur , milieu en waterhuishouding.

Concreet gaat het om de recreatieveverblijfscomplexen It Soal te Workum, de camping Schuilenburg annexBadpaviljoen te Hindeloopen en de binnendijkse camping Hindeloopen. De regelgeving kan soms knellend zijn voor investeringsplannen vantoeristische ondernemingen. Het doel van de pilot is de grenzen van deregelgeving op te zoeken. Daarbij wordt nadrukkelijk niet afgedongen op debescherming van onder meer de Ecologische HoofdStructuur (EHS) en deregelgeving op het gebied van natuur en waterhuishouding. Provincie,gemeente en bedrijven streven naar een situatie, waarbij zowel toeristischebedrijvigheid als natuur en milieu erop vooruit gaan.

Tot het uitvoeren van deze pilot is besloten tijdens een bestuurlijk overlegop 1 november 2004, tussen de minister van LNV, de staatssecretaris van EZen het IPO. De resultaten van de pilots zullen ook weer onderwerp zijn vanbestuurlijk overleg en zullen worden gebruikt voor het optimaal combinerenvan toeristische bedrijvigheid en natuurbescherming.

Zes provincies: Drenthe, Fryslân, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant enUtrecht, zijn gestart met pilots gebiedsgericht beleid. De provinciesverwachten eind ditdit jaar zo ver met de pilots te zijn dat zicht wordtgekregen op veelbelovende manieren om de spanning tussen regelgeving entoeristische bedrijvigheid aan te pakken. Zij zullen zo rapporteren dat deminister van LNV zoveel mogelijk van de pilots kan profiteren voor eenbeleidskader voor een saldobenadering EHS. Dit is een benadering waarbijontwikkelingen in de EHS worden toegestaan, mits hiervoor elders wordtgecompenseerd.