Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


TEN-project realiseert ecologische netwerken

8 juni 2005

Gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) juicht de samenwerking toe, zoals dieplaatsvindt in het Europese project Transnational Ecological Network (TEN3). Landen rond de Noordzee werken daarin samen aan de realisering van eenecologisch netwerk. De provincie Drenthe geeft leiding aan het project,waaraan zeven regio's in Duitsland, Engeland en Nederland deelnemen. Voorhet Drentse deel van het project, de herinrichting van het Rundedal, heeftde Europese Unie 1,1 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld uit het fondsInterreg III B North Sea Programme.

Edelenbosch zei in haar openingstoespraak dat het TEN-programma dateert uit1999 en voortkwam uit de contacten die al tussen Duitsland en Nederlandbestonden in de Nieuwe Hanzeregio. Besloten werd het NiedersachsischeFischotterschutzprogram uit te breiden naar Nederland. Al snel sloten zichtoen Norfolk, Suffolk, Zuid-Jutland, Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen enBremen bij het project aan. Zij noemde met name de Engelse graafschappenNorfolk en Suffolk, die actief zijn in maar liefst 18 deelprojecten. Het Drentse deel van het project bestaat uit de aanleg van een ecologischeverbinding langs de Runde en is onderdeel van een grotere visie "VanBargerveen tot Dollard tou". De Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert hetproject uit.

Het project begon vorig jaar met de aanleg van eenretentiebekken bij het nieuwe tuinbouwgebied bij Barger-Compascuum. Er komteen kassengebied van 300 hectare met een gescheiden watersysteem. Hetomliggende gebied wordt op een gevarieerde wijze ingericht, waardoor nieuweleefgebieden ontstaan voor insecten en amfibieën, zoals kikkers. De Runde isen wordt op verscheidene plaatsen verbreed en weer zichtbaar gemaakt. In hetproject wordt nauw samengewerkt tussen de DLG, de gemeente Emmen, hetWaterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe.

De congresgangers uit Engeland, Duitsland en Nederland bezoeken het Rundeproject, evenals aan de Brualerschloot,een ecologische verbinding tussen Groningen en Nedersaksen.