Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Projectontwikkelaars zetten zich in voor verbetering landschap

9 juni 2005

NEPROM-voorzitter Dietmar Werner heeft vandaag het Landschapsmanifestaangeboden aan het ministerie van landbouw. Het manifest moet leiden tot eenverbetering van de kwaliteit van het landschap en een beteretoegankelijkheid van het landelijk gebied. Het Landschapsmanifest is eeninitiatief van onder andere Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,Stichting Natuur- en Milieu, Vogelbescherming Nederland en de NEPROM.

Werner benadrukte bij de ondertekening dat verbetering van de kwaliteit vanhet landschap groot maatschappelijk én economisch belang heeft. 'Een verdereontwikkeling van landschappen tot hoogwaardige open gebieden is van grootbelang voor de Deltametropool. In de internationale concurrentiestrijdtussen stedelijke agglomeraties zijn de uitgestrekte, hoogwaardigegroengebieden, rijk aan water, en met een hoge culturele waarde unieke'selling points'. Volgens Werner past het ondertekenen van hetLandschapsmanifest bij de andere positie die projectontwikkelaars in deafgelopen jaren bij de ontwikkeling van het landschap hebben verworven."Maatschappelijke organisaties en ontwikkelaars vinden elkaar steeds vakerin gezamenlijke visies over de optimale invulling van het landschap. Doorgebruik te maken van de opbrengsten van woningen en andere functies kan ergeïnvesteerd worden in behoud en verbetering van het landschap. Het is danook niet verrassend dat juist projectontwikkelaars het Landschapmanifestondertekenen." Werner waarschuwt er wel voor dat de extra aandacht voor hetlandschap niet mag betekenen dat het landschap op slot gaat: "De NEPROMkiest voor een strategie waarbij verbetering van het landschap ruimte laatvoor zorgvuldig ingepast wonen, dat tevens gericht op het versterken van delandschappelijke kwaliteiten."

De NEPROM-voorzitter maakte van de situatie gebruik om nog eens aandacht tevragen voor de zeer grote problemen rondom de regelgeving op het terrein vande Luchtkwaliteit. Hij wees er op dat het Besluit-Luchtkwaliteit er toeleidt dat op dit moment de steden op slot gaan en dat bouwen in de weilandenwordt aangemoedigd. "Dat staat dus haaks op het ruimtelijk beleid van hetRijk en op hetgeen wij beogen met het Landschapsmanifest." De NEPROM is in 1974 opgericht en heeft als belangrijkste doelstelling hetbevorderen van de samenwerking tussen de overheid enprojectontwikkelingsmaatschappijen bij de totstandkoming vanvastgoedprojecten. Er zijn 65 ondernemingen aangesloten bij de Nepromwaaronder nagenoeg alle grote ontwikkelaars. De leden van de Nepromrealiseren gezamenlijk bijna 50% van de nieuwe woningen in ons land, 65% vande metrage nieuwgebouwde kantoorruimte en rond de 75% van de metrage innieuwe winkelcentra.