Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Ruim 3 miljoen voor lifescape - your landscape

9 juni 2005

De Provincie Noord-Brabant heeft groen licht gekregen van Europa voor deuitvoering van het interregionale samenwerkingsproject lifescape - yourlandscape.

Het gaat om een subsidiebedrag van EUR 3,2 miljoen voor een periode van vierjaar in het kader van het Programma interreg IIIB Noord-West Europa.Ongeveer 40% van dit bedrag komt aan Brabant ten goede. Metpraktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe regionale identiteit van hetlandschap bruikbaar is als strategie voor duurzame sociaal-economischeontwikkeling en het versterken van natuur en landschap in Noordwest Europa. Regio's zijn voor hun ontwikkeling steeds meer afhankelijk van het imago datze communiceren. Het gaat om de gevoelsmatige betrokkenheid van bewoners enbezoekers, maar ook van ondernemers en investeerders. In een globaliserendewereld hechten mensen en ondernemingen juist meer aan de specifiekeeigenheid en kwaliteiten van een bepaald gebied. Het landschap brengt onderandere die regionale identiteit tot uitdrukking.

Lifescape - your landscape brengt stad en buitengebied dichter bij elkaar.Het belang en de betrokkenheid van mensen op lokaal niveau bij hun regionalelandschap wordt als uitgangspunt genomen, versterkt en uitgebouwd. Ditsociale kapitaal vormt de basis voor nieuwe economische dragers. Investerenin tijd, aandacht en geld opent nieuwe wegen om regionale economie enecologische kwaliteiten van het landschap in samenhang tot ontwikkeling tebrengen.

Het lifescape-partnership bestaat uit een groot aantal organisaties met hunthuisbasis in zeven verschillende regio's in vijf landen. Gezamenlijk voerenzij twintig acties uit over een periode van drie jaar (2005-2007) voor eenbedrag van bijna EUR 7 miljoen. Ongeveer de helft van dit bedrag wordt nudus betaald vanuit de Europese structuurfondsen. De Provincie Noord-Brabanttreedt op als algeheel projectverantwoordelijke.

De uitvoering van het project heeft in de Provincie Noord-Brabantbelangrijke raakvlakken met de reconstructie van het landelijk gebied ensluit aan bij de intensivering van het provinciale natuur- enlandschapsbeleid. Het zwaartepunt ligt bij De Meierij en bij de ontwikkelingvan Het Groene Woud als Nationaal Landschap. Het gaat om acties vanbewoners, boeren en bedrijven in hun directe leefomgeving in de vorm vanproefprojecten zoals de inrichting van een landgoed als traditioneellandbouwbedrijf, boeren in combinatie met zorgtaken en in combinatie metwaterbeheer. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de opzet van eenStreekrekening zodat vanuit de eigen regio ook investeringen in financiëlezin beschikbaar komen.