Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Gebiedsplan overwinterende ganzen vastgesteld bij het Leekstermeer

14 juni 2005

Rond het Leekstermeer in Drenthe komt een ganzenfoerageergebied van 625 hectare. Gedeputeerde staten hebben het gebiedsplan hiervoor vastgesteld, nu de inspraakperiode voor het ontwerpplan is voltooid. Dat heeft in februari ter inzage gelegen. Daarnaast is in Roderwolde een voorlichtingsavond gehouden onder leiding van gedeputeerde Ali Edelenbosch. In het begrensde gebied kunnen ganzen ongehinderd overwinteren. Voor agrariërs, die binnen het begrensde gebied vallen zijn er mogelijkheden om (collectief) voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Tijdens de inspraakperiode zijn zes bedenkingen binnengekomen. Naar aanleiding daarvan hoefde het gebiedsplan niet ingrijpend te worden gewijzigd. Er kon worden volstaan met een kleine correctie op de kaart en enkele aanpassingen in de tekst. Dat is gebeurd in overleg met diverse partijen, zoals de landinrichtingscommissies Roden / Norg en Peize én met de gemeente Noordenveld. Volgens een afspraak tussen het ministerie van LNV en het Interprovinciaal Overleg (IPO) treedt het gebiedsplan op 1 juli 2005 in werking.