Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Professionalisering milieuhandhaving: Forse stap vooruit, einddoel nog niet gehaald


10 juni 2005

De handhavingsorganisaties hebben een forse stap vooruit gemaakt met de professionalisering van de milieuhandhaving. Een kwart van de handhavingsorganisaties presteert nog duidelijk onder de maat. Dit blijkt uit de recente eindmeting van het project 'Professionalisering milieuhandhaving' die staatssecretaris Van Geel van VROM, mede namens de staatssecretaris van V&W, vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Om op korte termijn de afgesproken doelstelling te halen worden zonodig nieuwe wettelijke instrumenten ingezet, zoals de bevoegdheid van Rijk en provincies om handhavende organisaties een aanwijzing te geven.

Bestuurders van decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) en Rijk hebben in 2002 de afspraak gemaakt dat op 1 januari 2005 alle organisaties die betrokken zijn bij de handhaving van milieuregels, zouden voldoen aan een set van minimum 'kwaliteitscriteria' voor deze handhaving. Door middel van het project 'Professionalisering van de milieuhandhaving' hebben de handhavende organisaties sindsdien veel werk verzet om hieraan te voldoen. De criteria hebben betrekking op de doelen en condities, de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van de milieuhandhaving.
In 2003 is via een nulmeting nagegaan in welke mate de organisaties al voldeden aan de criteria en welke verbeteringen nodig waren. Op basis van de resultaten hebben de handhavingorganisaties verbeterplannen vastgesteld en uitgevoerd. Vanaf begin dit jaar is het eindresultaat gemeten. Uit deze eindmeting blijkt dat de grote meerderheid van de handhavende instanties in deze periode een goede prestatie hebben geleverd.

Parallel aan dit proces is de Wet handhavingstructuur opgesteld. Met deze wet en het bijbehorende Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer worden de kwaliteitscriteria voor de handhaving wettelijk vastgelegd. De regie voor de handhaving van de milieuwet wordt neergelegd bij de provincie. Deze krijgt ook de bevoegdheid om in te grijpen als een handhavingorganisatie niet aan de kwaliteitscriteria voldoet. De wet en het bijbehorende besluit zullen binnen een aantal maanden in werking treden.
Om het afgesproken doel (álle handhavingorganisaties voldoen aan de kwaliteitscriteria) alsnog te verwezenlijken, gaan de provincies actie ondernemen. Waar dit niet tot resultaat leidt, zet de provincie het wettelijke instrument van de aanwijzing in om deze organisaties te dwingen alsnog die maatregelen te treffen, die nodig zijn om aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Voor zover de provincies in gebreke blijven zal het Rijk zijn verantwoordelijkheid nemen.

Download( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20705)