Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Ruim een half miljoen euro voor projecten gebiedsgericht beleid in Drenthe

7 juni 2005

Voor uiteenlopende projecten in gebieden, waarvoor een zogeheten gebiedsprogramma is vastgesteld, stellen gedeputeerde staten ruim 550.000 euro beschikbaar. Met de in totaal zeven gebieden zijn prestatieafspraken gemaakt, die de provincie met het rijk heeft vastgelegd in verschillende uitvoeringscontracten. Een van de projecten is de aanleg van poelen, waardoor de natte ecologische infrastructuur wordt hersteld. Landschapsbeheer Drenthe, de initiatiefnemer van het project, heeft al 1.600 poelen gerealiseerd en hersteld. Met de aanleg van nog eens 42 poelen wil de stichting de ontbrekende schakels in de keten aanbrengen. Een ander project betreft het beheer van stroken van akkers en graslanden met als doel het agrarisch grondgebruik te combineren met een verhoging van de biodiversiteit en de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. In het project werken twee waterschappen en de landbouworganisatie LTO Noord samen. Het beschikbare geld komt verder ten goede aan recreatievoorzieningen in en rond het dorp Oudemolen in de Drentsche Aa, aan het behoud van karakteristieke stookhokken bij Drentse boerderijen en het op twee plaatsen afkoppelen van de afvoer van regenwater van de riolering. De bedoeling is het water via putten in de bodem terug te brengen, waardoor de grondwatervoorraad wordt aangevuld.

Het deel van de subsidie, dat ten laste komt van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB), wordt voor toetsing en verdere afhandeling voorgelegd aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van LNV. De gebieden, waarvoor een gebiedsprogramma is opgesteld, zijn Drentsche Aa, Eelder- en Peizerdiep, Oude Diep, Mars- en Westerstroom, Hunze Zuidwest-Drenthe en de Reest. Dit laatste gebied ligt voor een deel in Overijssel.