Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


'Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming'

7 juni 2005

In de maand juni vinden de eerste bijeenkomsten plaats in het kader van hetproject 'Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming'. Tijdens debijeenkomsten wordt informatie gegeven over alle aspecten die van invloedzijn op beslissingen om tot functieverandering te komen, van grond metagrarische of andere bestemming naar natuurbestemming. Het Ministerie vanLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hecht veel waarde aan het stimulerenvan particulier natuurbeheer binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het isnamelijk één van de manieren om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren.Tegelijkertijd vraagt functieverandering naar particuliere natuur om eenweloverwogen beslissing. Daarom organiseert een speciaal hiervoorsamengesteld projectteam verspreid door het land verschillendeinformatiebijeenkomsten in 2005 en 2006.

De eerste reeks bijeenkomsten is reeds gestart. Tijdens deze zogenoemdeveldbijeenkomsten krijgen belangstellenden op locatie tekst en uitleg vaniemand met ervaring in particulier natuurbeheer. Ook zijn er deskundigenaanwezig aan wie vragen gesteld kunnen worden over bijvoorbeeld deprocedure, gebiedsplannen, financiën etc. Het programma beslaat één dagdeel.De bijeenkomsten vinden op elke locatie zowel 's ochtends en 's middagsplaats.

Het project 'Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming' wordtuitgevoerd door Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL),Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Peterink & Partners, IPC GroeneRuimte en Alterra in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur enVoedselkwaliteit.