Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Meer duidelijkheid over ammoniakwetgeving

31 mei 2005

Natuurgebieden groter dan 50 ha die zeer kwetsbaar zijn voor verzuring door ammoniak worden beschermd door een nieuwe wet. In de wet worden criteria opgenomen waar deze gebieden aan moeten voldoen. In uitzonderingsgevallen kan die bescherming ook gelden voor gebieden kleiner dan 50 ha als die van groot belang zijn voor flora en fauna of als de streek dat zelf voorstelt. Provincies krijgen de bevoegdheid deze gebieden op kaart te zetten. De IPO-proefkaarten, zoals vorig jaar aan de Tweede Kamer gepresenteerd, zijn hierbij het uitgangspunt.

Wav
De inzet is om zoveel mogelijk kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd meer veehouderijen ruimte te bieden hun bedrijf verder te ontwikkelen. Melkveehouderijen dichtbij natuurgebieden krijgen de mogelijkheid om uit te breiden naar 200 melkkoeien, plus bijbehorend jongvee. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een bestuurlijk overleg dat gisteravond plaatsvond tussen staatssecretaris van Geel (VROM), IPO, VNG, LTO en de Stichting Natuur en Milieu over de begrenzing van kwetsbare natuur onder de wet ammoniak en veehouderij (Wav).

Na tien jaar
Daarmee komt na tien jaar duidelijkheid voor veehouders en wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Tweede Kamer (motie Schreijer-Pierik) om het aantal bedrijven dat valt onder de invloed van de Wav terug te brengen tot de helft. Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft de Kamer hierover vandaag in een brief over geïnformeerd.

NB-wet en IPPC Richtlijn
Het rijk verlaat het principe van zonering als invulling van de NB-wet (waaronder de Vogel en Habitatrichtlijngebieden vallen) en de IPPC richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Wel blijft tot een afstand van 250 meter het verbod op nieuwe vestiging en een gecorrigeerd emissieplafond voor bestaande bedrijven gelden, zoals dit thans in de Wav is opgenomen. Bedrijven bij kwetsbare Nb-wet-gebieden en IPPC-bedrijven buiten de zone van 250 meter worden individueel beoordeeld. Voor Nb-wet-gebieden gaat het hierbij om een interim-beleid totdat de beheersplannen zijn opgesteld.