Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Minister Veerman - Hervatting walvisvaart niet aan de orde

2 juni 2005- 'Ik acht het van belang te onderstrepen dat ik tegen de walvisjacht ben. Een te zelfgenoegzame opstelling op dit punt raakt echter wel de kern van het walvisvaartverdrag (regulering walvisvaart) en vergroot de kans dat pro-walvisvaartlandenopstappen uit de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC)en zelf de walvisvaart ter hand zullen nemen zonder internationale controle. Ik vind het van belang deze landen bij de IWCte houden. Zo houd je invloed op het beleid enkun je de schade voor de walvissen tot een minimum beperken. De inbreng van Nederland is daar dan ook op gericht'.
Dit schrijft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de Tweede Kamerover de jaarvergaderingvan de IWC,die in juniin Zuid-Koreawordt gehouden.
 
De IWC, opgericht in 1946, heeft als doel de walvisvaart te reguleren. De IWCdoet dit onder meer door soorten complete beschermingte bieden, door walvisreservaten aan te wijzen, door vangstquota vast te stellen en door onderzoek te stimuleren en publiceren. Sinds 1986is een moratorium op de commerciële walvisvangst van kracht. Reden voor dit moratorium was dat dewalvispopulaties sterk in omvang achteruitgingen en er onvoldoende internationaal toezicht was op de omvang van de vangsten. De IWCheeft 55 lidstaten.
 
Toch vindt er op dit moment nog steeds walvisjacht plaats.Lidstaten hebben de mogelijkheid vergunningen af te geven voor wetenschappelijk onderzoek. Landen als Japan en IJsland maken hier op grote schaal gebruik van en hebben aangekondigd dit verder uit te breiden . Nederland staat zeer kritisch tegenover dezewetenschappelijke walvisvangst en beschouwt het hoofdzakelijk als omzeiling van het huidige moratorium.
 
De IWC maakt een uitzondering voor bevolkingsgroepen die direct leven van de walvisvaart en voor overleving hiervan afhankelijk zijn:de autochtone walvisvangst. Op dit moment zijn zeer beperkte quota vastgesteld voor bevolkingsgroepen op Groenland, Siberië, Alaska en St. Vincent and the Grenadines.
 
Minister Veerman blijft inzetten op het inperken vande wetenschappelijke walvisvangst, het onder controle brengen onder de IWCvan vangsten via bindende controleafspraken, verbetering van het dierenwelzijn en het instellen van walvisreservaten in de Zuidelijke Atlantische Oceaanen de Zuidelijke Stille Oceaan.Hervatting van de commerciële walvisvangst is nu niet aan de orde.

Zie ook de kamerbrief: IWC Conferentie