Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provincie coördineert aanleg faunapassages rijkswegen in Drenthe

24 mei 2005

De provincie gaat een coördinerende rol spelen bij het opheffen van knelpunten in het rijkswegennet in Drenthe die de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de weg staan. De ministeries van LNV, V&W en VROM hebben een inventarisatie gemaakt, die is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Dat is gebeurd in nauw overleg met de provincies en andere betrokkenen. In Drenthe zijn vijftien knelpunten. Om die op te lossen, kost tussen de 15 en 20 miljoen euro. De rijksoverheid heeft in totaal 410 miljoen euro gereserveerd voor de zogenoemde ontsnippering van de EHS.

Drenthe kiest bij het opheffen van knelpunten voor een integrale benadering. Dat wil zeggen dat niet alleen naar de realisering van de EHS wordt gekeken, maar tevens rekening wordt gehouden met zaken als verkeersveiligheid, gebiedsgericht beleid, soortenbeleid en de Flora- en Faunawet. Bovendien gaat het dan niet alleen om de rijkswegen, maar worden de oplossingen gezocht in samenhang met maatregelen, die bij provinciale en - in samenwerking met gemeenten - bij gemeentelijke wegen kunnen worden genomen.