Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Jaarverslag Vrijwillige Weidevogelbescherming 2004 van Landschapsbeheer Drenthe

24 mei 2005

Het aantal vrijwilligers, dat zich in Drenthe bezighoudt met weidevogelbescherming, is vorig jaar licht gestegen ten opzichte van 2003. Hetzelfde is het geval met het aantal deelnemende boeren en de hoeveelheid hectares, die onder vrijwillige weidevogelbescherming vallen. Dat is te lezen in het jaarverslag van Landschapsbeheer Drenthe, dat gedeputeerde staten voor kennisgeving hebben aangenomen.

De provincie kende vorig jaar aan Landschapsbeheer Drenthe een subsidie toe van in totaal 106.972 euro voor de periode 2004-2007. Een jaarlijkse rapportage was één van de subsidievoorwaarden. Daarin staat verder te lezen dat het aantal broedparen kieviten, wulpen, scholeksters en tureluurs min of meer stabiel bleef of licht toenam. Daarentegen gaat het met de grutto slecht. Opvallend is de opkomst van 'nieuwe' weidevogels, als Canadese gans, brandgans en nijlgans. Deze soorten namen ook landelijk sterk toe. De predatie van weidevogels, het doden door andere dieren, is in Drenthe met 30 procent aan de hoge kant, maar wijkt nauwelijks af van voorgaande jaren. Dit relatief hoge cijfer hangt samen met de landschappelijke gesteldheid van Drenthe. De daders zijn moeilijk te achterhalen. Predatie door vogels, met name zwarte kraaien en meeuwen, is in 7 procent van de gevallen vastgesteld. In 7,6 procent van de gevallen is predatie door vossen vastgesteld, waarmee duidelijk is dat de vos zeker niet de enige dader is.