Natuurnet uw kennismakelaar 

 
         

 

 

Overeenstemming over mogelijke aanpak stikstof bij natuurgebieden

10 juli 2009

Provincie Overijssel, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties en landbouwsector zijn het in beginsel eens over de manier waarop de komende jaren de hoeveelheid stikstof kan worden verminderd rond natuurgebieden.

Overijssel telt 25 Natura 2000 gebieden van internationale betekenis. De minister van LNV heeft met de provincie afgesproken dat voor deze gebieden beheerplannen worden gemaakt. Daarin wordt vastgelegd met welke maatregelen de natuurdoelen in die gebieden kunnen worden gehaald. Die plannen moeten in concept op 1 september bij de minister liggen. Op basis daarvan zal de minister de natuurgebieden definitief aanwijzen.
Omdat er nog een aantal onduidelijkheden en discussiepunten zijn zal de provincie op 1 september nog geen definitieve plannen bij de minister indienen. De provincie maakt samen met alle belanghebbende partijen voor ieder gebied een overzicht. Daarin staat een inschatting van de haalbaarheid en betaalbaarheid van de natuurdoelen en een eventuele wijziging in de grenzen van het gebied.

Hoeveelheid omlaag
Vast staat wel dat de hoeveelheid stikstof in de lucht rond de meeste van die gebieden aanzienlijk omlaag moet om de natuurdoelen te halen. Verantwoordelijk gedeputeerde Piet Jansen vindt het onterecht dat uitsluitend individuele boeren daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. De opgave die hier ligt is groot en kan niet enkel door de boeren opgelost worden, daar is ook rijksbeleid bij nodig. De stikstofdepositie in Nederland wordt niet alleen veroorzaakt door de landbouw. Ook het verkeer en industrie zijn belangrijke veroorzakers. Ik wil voorkomen dat de landbouw in Overijssel rond Natura 2000 gebieden op slot moet om de natuurdoelen te halen. We moeten in de beheerplannen toewerken naar een vermindering van de stikstofdepositie op de lange termijn. Daarvoor willen we een aanpak ontwikkelen die werkbaar is voor de landbouw én die ook juridisch houdbaar is. Want zonder een goed stikstofbeleid kunnen we nu geen vergunningen verlenen aan boeren die hun bedrijf willen ontwikkelen of die hun bedrijf moeten verplaatsen vanwege de natuur. Dat vinden wij als provinciebestuur ongewenst.

Ammoniakuitstoot
De provincie stelt samen met de natuur- en landbouworganisaties een aanpak voor om de ammoniakuitstoot van boeren rondom natuurgebieden extra te verminderen. Veehouderijen rond natuurgebieden moeten in aanvulling en vooruitlopend op landelijke maatregelen de stikstofuitstoot verder terugbrengen. Individuele ondernemers komen zelf met voorstellen hoe ze dat willen doen, bijvoorbeeld door aanpassing van het voer of plaatsing van luchtwassers. Daarnaast wordt bekeken of het mogelijk is om de stikstofuitstoot tussen bedrijven te salderen, zolang de totale uitstoot maar omlaag gaat. Ook wil de provincie gaan werken met een drempelwaarde voor veehouderijen. Bedrijven die met hun uitstoot beneden een bepaalde drempel blijven hoeven geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aan te vragen als ze kunnen laten zien dat ze voldoen aan de best beschikbare technieken. Hiermee blijft er ruimte voor bedrijfsontwikkeling in de landbouw rond natuurgebieden.

Aanvullend beleid
Met deze aanpak laten de provincie en de betrokken organisaties zien wat binnen hun bereik ligt om de ammoniakbelasting terug te dringen. Daarnaast is aanvullend rijksbeleid nodig om de uitstoot van stikstof te verminderen. In haar brief aan de Tweede Kamer van vorige week heeft minister Verburg duidelijk gemaakt, dat ze die beweging heeft ingezet. De provincie zal er bij de minister nogmaals op aandringen om daar versneld werk van te maken. Ook zal ze aandringen op maatregelen die substantieel gaan bijdragen aan het terugdringen van de stikstofbelasting door verkeer, industrie en landbouw in het algemeen.

De provincie denkt dat ze met deze samenhangende aanpak meer duidelijkheid kan geven aan de boeren, dat er een goede juridische basis ligt om vergunningen af te geven én dat de natuurdoelen dichterbij komen door een stapsgewijze vermindering van de stikstofbelasting.

Alle partijen zijn het in beginsel eens over dit voorstel, ze hebben afgesproken te toetsen wat de effecten op de depositie zijn en wat de sociaaleconomische gevolgen zijn van deze aanpak. Uit de toetsing moet blijken of de aanpak acceptabel is voor zowel natuur als landbouw, en of de uitwerking juridisch houdbaar is en de administratieve last acceptabel.

Gedeputeerde Jansen is blij met de afspraken en hoopt dat er met de voorgestelde aanpak meer draagvlak ontstaat in de provincie voor Natura2000.