NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

€ 3,5 miljoen voor vernieuwing Utrechtse veenweidegebied

21 april 2015

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op verzoek van de Gebiedscommissie Utrecht West het Programma Aanpak Veenweiden vastgesteld. Het programma is opgesteld om in het veenweidegebied bodemdaling af te remmen en een meer duurzaam waterbeheer te krijgen. Dit draagt ook bij aan (internationale) afspraken over waterkwaliteit en natuurbeheer. De provincie stelt hiervoor €3,5 miljoen beschikbaar.

De Gebiedscommissie zal in het kader van het programma de komende jaren projecten voor subsidie voordragen die bijdragen aan;

Het nieuwe melkveebedrijf: met duurzamer landgebruik en minder vervuiling;
Nieuwe verdienmodellen: zoals nieuwe teelten, bijvoorbeeld van cranberries;
Nieuwe watersystemen, bijvoorbeeld veenweidesloten met betere waterkwaliteit, meer natuur en opvang van grote buien en droogte;
Nieuwe oplossingen om kosten door bodemdaling voor wegen, leidingen en bebouwing te beperken;
Nieuwe manieren van hiermee omgaan door kennisdeling, vernieuwende gebiedsprocessen en instrumenten voor verandering.

Gebiedsproces Kockengen
Onderdeel van het programma is ook de opdracht voor het Gebiedsproces Kockengen. In het kader van Agenda 2063 (Kockengen Waterproof) willen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Gemeente Stichtse Vecht en Provincie Utrecht een gebiedsproces voor een duurzame inrichting van de polder ten oosten van Kockengen. Dit is het laagste peilvak van de polder Portengen. Doelstelling is om uiterlijk eind 2016 met bewoners, gebruikers en beheerders een richtinggevend en realistisch toekomstperspectief voor de polder Portengen te hebben. Dit toekomstperspectief biedt duidelijkheid over de inrichting, beheer en gebruik van de polder voor de lange termijn. Hiernaast wordt gewerkt aan een uitvoeringsstrategie zodat bewoners, gebruikers en beheerders hun keuzes, investeringen en beleid hierop kunnen afstemmen. De afspraken hierover worden in een convenant vastgelegd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet