NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciaal natuurbeheerplan Utrecht 2017

29 april 2016

Het college van de provincie Utrecht heeft onlangs het Natuurbeheerplan 2017 vastgesteld. Op basis van dit plan subsidieert de provincie natuurbeheer, om zo de natuurterreinen in Utrecht in stand te houden en de biodiversiteit te versterken.

Sinds begin dit jaar is het agrarisch natuurbeheer geregeld via de zogenaamde agrarische collectieven. Waar boeren voorheen individueel afspraken maakten met de provincie, doen zijn dit zij nu in gezamenlijkheid. Er zijn in de provincie Utrecht zeven collectieven, die variëren in het aantal aangesloten agrariërs. Het doel is samen op een efficiënte manier de natuur te beheren en te versterken. Vanaf volgend jaar wordt ook het particulier natuurbeheer collectief gesubsidieerd.
natuurterreinen in stand houden en versterking van biodiversiteit

Het natuurbeheerplan zet in op de meest kansrijke gebieden. Bij agrarisch natuurbeheer zijn dat bijvoorbeeld de gebieden waar veel verschillende soorten weidevogels broeden. Buiten de begrensde leefgebieden, kunnen de collectieven zelf initiatieven ontwikkelen voor extra beheer.

Eigenaren van natuurterreinen kunnen een vergoeding krijgen voor maatregelen om de op hun terrein aanwezige natuurtypen in stand te houden. Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten, die ontstaan door rekening te houden met de op hun terrein aanwezige natuurwaarden.

Onderdeel natuurbeheer opnieuw ter visie
Het Ontwerp Natuurbeheerplan is in januari jl., vastgesteld. Hierop zijn 30 zienswijzen binnengekomen. De meeste zienswijzen op begrenzingen en beheertypen van terreinen zijn, waar mogelijk, zijn doorgevoerd. Het onderdeel natuurbeheer uit het Natuurbeheerplan 2017 wordt met bijbehorende digitale kaarten binnenkort opnieuw ter visie gelegd. Dit om natuurbeheerders voldoende tijd te geven hun actuele natuurbegrenzingen en beheertypen bij de provincie aan te leveren.

*Certificering is een verklaring van de provincie waarmee een natuurbeheerder (of gebiedscoördinator agrarisch natuurbeheer of agrarisch collectief) bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet