NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

178 miljoen euro voor groene projecten in Noord-Holland

6 okt 2016

De provincie Noord-Holland investeert in 2017 – 2021 ruim 178 miljoen euro in groene projecten. Het gaat om 117 projecten en 8 subsidieregelingen. Deze investering helpt de provincie om haar doelen te bereiken zoals het verbeteren van de biodiversiteit. De aanleg van de natuurbrug Zeepoort en een subsidie speciaal voor weidevogels zijn voorbeelden van deze maatregelen. Dit staat in het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) 2017-2021. Dit is een meerjarig uitvoeringsprogramma met concrete fysieke maatregelen met als doel een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland te waarborgen.

In het PMG, dat een keer per jaar wordt vastgesteld, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen. Bij het opstellen van het PMG worden gemeenten en partners in het veld geraadpleegd.

Toekomst biodiversiteit
De biodiversiteit staat overal in de wereld onder druk, en ook in Noord-Holland. Er is een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten. Door verstedelijking en de aanleg van wegen raken de natuurgebieden versnipperd. Overige bedreigingen zijn vervuiling door verkeer, industrie en landbouw en verdroging. Maar door hele actieve maatregelen te nemen, zijn er bedreigde plant- en dierensoorten weer teruggekeerd. Daarom blijft de provincie Noord-Holland investeren in NNN, Natura2000, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen, natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. Dit om een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland ook in de toekomst te waarborgen.

Zie www.noord-holland.nl/natuur voor het volledige Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021. Via een handige kaartviewer is tevens te zien aan welke groene projecten en plannen de provincie in uw eigen regio (mee)werkt.

De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet