NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

350.000 euro voor beheer Friese weidevogels

30 nov 2015

Er is 350.000 euro beschikbaar voor kansrijke gebieden voor weidevogels. Deze kansrijke gebieden worden ook wel weidevogelkerngebieden genoemd. Het gaat om een subsidie die bedoeld is voor vernatting van het land. Zoals een hoger waterpeil en plasdras gebieden (stukken ondergelopen land). Natte gronden zijn goed voor weidevogels.

De inrichtingswerkzaamheden voor een hoog waterpeil en plasdras vallen ook onder de subsidieregeling. Bijvoorbeeld het plaatsen van dammen en stuwen.

Tijdelijke subsidieregeling
Het geld wordt verstrekt aan boeren via een tijdelijke subsidieregeling. Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen vanaf 30 november 2015 tot en met 31 maart 2016 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband van boeren en grondgebruikers. Fryslân heeft zeven collectieven.

De collectieven bepalen welke beheer- en inrichtingsmaatregelen waar effectief zijn voor weidevogels. Er is geen maximum bedrag per collectief ingesteld.

Bedragen
Voor het ophogen van het waterpeil bedraagt de subsidie 100 euro per hectare. De subsidie voor (greppel) plasdras is afhankelijk van de periode dat het onder water staat. Alle bedragen staan op www.fryslan.frl/weidevogels.

Maatregelen voor 2016
Van 14 maart tot en met 1 november 2015 is deze subsidieregeling eerder opengesteld. Deze subsidieregeling sluit daarop aan. Met het subsidiegeld kunnen collectieven al voor het weidevogelseizoen in 2016 maatregelen nemen.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.fryslan.frl/weidevogels.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet