NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

90% van Zuid-Hollandse natuurgebieden open voor publiek

8 juni 2016

Nieuwe cijfers voor toerisme, recreatie en groenparticipatie in Voortgangsrapportage Groenbeleving.

Wist u dat 90% van de natuurgebieden in Zuid-Holland is opengesteld voor het publiek? Of dat Zuid-Holland de meest populaire provincie is voor actieve watersport?

Het zijn enkele inzichten uit de voortgangsrapportage Groenbeleving 2016. Hierin staan feiten, cijfers en trends over recreatie, toerisme en groenbeleving en vrijwilligers in het groen. Met deze voortgangsrapportage wordt invulling gegeven aan de ambitie voor een transparante en open provincie en een betere informatievoorziening richting burgers, bedrijven, bestuurders en beleidsmakers.

De voortgangsrapportage Groenbeleving is een volledig digitale rapportage die te vinden is op de provinciale website Staat van Zuid-Holland (staatvan.zuid-holland.nl). GS hebben deze rapportage op 31 mei 2016 vastgesteld en daarbij afgesproken om deze jaarlijks te actualiseren.

Onder het thema ‘groen’ zijn op de Staat van Zuid-Holland factsheets en onderzoeksrapporten te vinden die de basis vormen voor deze rapportage. Veel informatie is weergegeven in interactieve kaarten en grafieken. Waar nodig wordt technische informatie gegeven over bijvoorbeeld meetmethoden.

De rapportage geeft een breder inzicht in de geleverde provinciale prestaties en bereikte effecten en vormt daarmee een aanvulling op de provinciale begrotingsindicatoren. Op onderdelen is een ‘benchmark‘ mogelijk met andere provincies, omdat wordt aangesloten bij landelijk onderzoek. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het onderzoek naar dagrecreatie, vakanties en watersportonderzoek. De provincie heeft de ambitie om gebruik van open data te stimuleren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet