NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpak Stikstof Flevoland: ontwikkelingen mogelijk maken met oog voor natuur

23 feb 2021

Bijzondere natuur gaat verloren door teveel stikstof. Flevoland moet de uitstoot van stikstof terug dringen. Daar hebben we iedereen voor nodig; alleen dan kan de provincie blijven ontwikkelen en de natuur in Nederland herstellen. De Aanpak Stikstof in Flevoland bevat kaders om structureel de stikstofuitstoot te verminderen. Zo kunnen er weer vergunningen verleend worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten voor Flevoland, met oog voor natuur.

Wat we willen bereiken
Het hoofddoel is om een nieuwe balans te vinden tussen economische activiteiten en het waarborgen van de kwaliteit van de natuur. Om dat te bereiken bevat de Aanpak Stikstof stappen om economische ontwikkelingen in Flevoland mogelijk te maken en daarnaast structureel de stikstofuitstoot te verminderen. Hier is ook geld voor beschikbaar gesteld: 2,5 miljoen euro. Gedeputeerde Harold Hofstra: “Ik maak mij sterk voor deze aanpak. Het is een uiterst complex probleem waar geen makkelijke oplossingen voor handen zijn, maar waar ik wel vol inzet op ruimte voor de toekomst en economie van Flevoland. Wat mij betreft is tijd om wat op papier staat in de praktijk te brengen.”

Korte termijn
De Aanpak Stikstof kent een aantal kortetermijnacties. Zoals extern salderen en het inrichten van een interprovinciale stikstofbank. Met dit soort acties ontstaat er ruimte om vergunningen te verlenen voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten voor Flevoland. Bijvoorbeeld het Multimodaal Infrastructuur Testcentrum , de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland of de Floriade. Ook maken we ons sterk om zo snel mogelijk ruimte beschikbaar te maken om PAS-melders van een vergunning te voorzien. Dit zijn bedrijven die ten tijde van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning nodig hadden, maar alleen een melding voor hun bedrijfsmatige activiteiten hoefden te doen. Na de uitspraak van de Raad van State in 2019 hebben zij wel een vergunning nodig. Het Rijk is aan zet om hier stikstofruimte voor vrij te spelen. Flevoland ondersteunt deze PAS-melders met advies en, zodra dat kan, vergunningverlening.

Lange termijn
Daarnaast werken we aan langetermijnoplossingen om de stikstofoverlast op de natuur in 2035 fors te beperken, met zo’n 74% zoals ook landelijk is vastgelegd. Daarvoor is het nodig om nu acties te ondernemen die op termijn resultaat gaan opleveren. Dat doen we bijvoorbeeld via een gebiedsgerichte aanpak. Met zo’n gebiedsgerichte aanpak nemen we als eerste maatregelen in de gebieden die dichtbij Natura 2000-gebieden liggen en daarom het effectiefst zijn. We starten een aantal gebiedsprocessen en er komen daarnaast vier thematafels waar we met ondernemers en experts bespreken wat de juiste maatregelen zijn om te nemen in een specifieke sector. De thema’s zijn: veeteelt, akkerbouw, grond en bouw.

Samen met ondernemers
We vragen ondernemers om actief kansen te zoeken en te verzilveren voor verduurzaming van hun bedrijf. De provincie wil hen helpen met kennis, (subsidie)regelingen en waar mogelijk regelruimte. Het is belangrijk om maatregelen te stimuleren die effect hebben en die ondernemers ook interessant vinden om toe te passen. Daarom vragen we op dit moment bijvoorbeeld Flevolandse agrariërs in een enquête naar hun afwegingen om bepaalde stikstofreducerende maatregelen al dan niet toe te willen passen.

Stikstof in Flevoland
Wat de Flevolandse situatie bijzonder maakt is het feit dat we geen eigen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden hebben, maar dat we vanuit Flevoland wel een deel van de stikstofneerslag veroorzaken die in natuurgebieden buiten Flevoland terecht komt. Het gaat om neerslag op onder meer de Veluwe, de Wieden en Weerribben en het Naardermeer Omdat we wat verder van de stikstofgevoelige gebieden af liggen, hebben Flevolandse activiteiten een minder groot effect op de natuur. Maar aan de andere kant ook minder mogelijkheden om de effecten van stikstofdepositie te verminderen. We kunnen bijvoorbeeld in de stikstofgevoelige gebieden zelf geen natuurherstelmaatregelen treffen en een bedrijf in Flevoland verplaatsen dat toch al op grote afstand zit van het stikstofgevoelige gebied is minder effectief.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet