NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpassing in voorschrift ganzenaanpak Friesland

26 juni 2015

Het voorschrift om ganzen te bejagen in de wintermaanden is aangepast. In de praktijk bleek namelijk dat jagers het niet duidelijk genoeg vonden wanneer ze op ganzen mogen schieten. Jagers en de Faunabeheereenheid hebben gevraagd om een aanpassing van de verordening. Daarom stelde Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor deze aanpassing door te voeren. Dit gebeurde op 24 juni 2015 tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

Om te voorkomen dat de tekst in de verordening op twee manieren wordt uitgelegd, is de tekst aangepast en daarmee een nieuwe verordening vastgesteld. Op ganzen die hoger vliegen dan 35 meter wordt niet geschoten. Lager vliegende ganzen kunnen landen op grasland wat daar niet voor bedoeld is. Die ganzen mogen worden verjaagd van zonsopgang tot een uur voor zonsondergang (met ondersteunend afschot). Dit is van belang om de schade die ganzen aan gewassen aanrichten wezenlijk te verminderen. Net als vorig jaar komen er komende winter ook foerageergebieden. Hier mogen ganzen in alle rust vrij neerstrijken om te eten en rusten. Door deze acties leren jagers de ganzen dat ze die foerageergebieden moeten opzoeken. ‘s Nachts slapen de ganzen op het open water, daar worden ze ook met rust gelaten.

Bestrijdingsprotocol
Deze afspraken op hoofdlijnen worden in de verordening vastgesteld. De hoofdlijnen moeten nu worden uitgewerkt in heldere afspraken tussen de betrokken partijen (boeren, jagers en natuurorganisaties). De partijen zijn vertegenwoordigd in de Faunabeheereenheid. De provincie heeft om die reden, de Faunabeheereenheid gevraagd om de uitwerking van de afspraken op te pakken. Jagers, boeren en natuurorganisaties spreken daarbij met elkaar af hoe ze in de verschillende situaties en in de verschillende gebieden met de aanpak aan de slag gaan. Dat is niet altijd eenvoudig, maar de partijen hebben uitgesproken dat ze samen optrekken om hier goede en duidelijke afspraken over te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag wanneer de ganzen van hun slaapplekken vertrokken zijn en of jagers ook in de nabijheid van de slaapplekken acties mogen uitvoeren. Waarbij dus de concrete vraag is in hoeverre er op schadepercelen in de buurt van slaapplekken en foerageergebieden op ganzen mag worden geschoten. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding moet een boer aan schadebestrijding doen en in actie komen op zijn schadeperceel. Maar dan moet wel duidelijk zijn waar en wanneer dit wel of niet kan, ook voor de jagers.

Achtergrond
De ganzenaanpak werd in september 2014 van kracht en de regels zijn vastgelegd in een verordening (provinciale ‘wet’). Het hoofddoel van deze aanpak is het verminderen van schade aan landbouwgewassen die winterganzen (trekganzen) aanrichten. Daarbij is het doel de schade jaarlijks met 5-10% te verminderen. Daarnaast moet het aantal zomerganzen (standganzen) teruggebracht worden van enkele tienduizenden exemplaren naar minder dan tienduizend exemplaren. Eind 2016 evalueren alle betrokken partijen de aanpak. Naar aanleiding daarvan wordt een vervolgaanpak opgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet