NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Agrarisch natuurbeheer in nieuwe vorm kan los

21 okt 2015

De zeven agrarische collectieven kunnen met een budget van 12 miljoen euro aan de slag voor de uitvoering van agrarisch natuurbeheer in Fryslân. Dit betekent dat de boeren vanaf 2016 de nieuwe aanpak voor natuurbeheer in hun agrarische gebieden kunnen toepassen. Dit kan alleen als ze samen met collega-boeren een voldoende groot samenhangend gebied vormen.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “De provinsje is regisseur yn dizze nije wurkwize dy’t benammen fan ûnderop komt. De boerekollektiven moasten nammentlik sels mei plannen komme foar de natuer yn harren gebiet, wêrby’t se foldogge oan ynternasjonale rjochtlinen. Ik bin bliid dat de kollektiven dizze hânskuon mei faasje oppakt ha en we aanst los kinne!”

Nieuwe werkwijze
Vanaf 1 januari 2016 treedt het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in werking. Het doel van het ANLb is het behouden en versterken van de rijkdom aan verschillende flora- en faunasoorten in het landelijk gebied. Nieuw aan deze werkwijze is dat collectieven (een samenwerkingsverband van boeren) meer vrijheid en ruimte krijgen. Dit betekent dat ze zelf het agrarisch natuurbeheer organiseren en uitvoeren. Hierbij staat het behalen van vooraf afgesproken natuurdoelen voorop, zoals voldoende weidevogels verwelkomen. Er zijn in totaal zeven collectieven opgericht.

Contracten
In deze nieuwe werkwijze sluiten de collectieven nieuwe overeenkomsten met boeren af. De contracten voor het ‘oude’ agrarisch natuurbeheer tussen provincie en boeren worden niet verlengd. Wel proberen de collectieven zo veel mogelijk boeren met een bestaand contract te laten ‘overstappen’ naar het nieuwe systeem (als dit past in hun plannen). Maar dat betekent ook dat er soms ‘oude’ contracten doorlopen totdat ze officieel aflopen (omdat ze niet passen in de nieuwe aanpak).

Thom Miedema, voorzitter van de collectieven: “Ik bin hiel bliid dat we no yn ‘e slach kinne mei dizze nije foarm fan agrarysk natuerbehear. It is wol spitich dat der no twa systemen neist inoar draaie: âlde kontrakten en de nije. It is dus net altyd ienfâldich, mar it is in proses fan ûntwikkeljen en learen. De kollektiven sille der yn alle gefallen mei positive enerzy mei oan ‘e gong. Oantoand is, dat by in mienskiplike oanpak de delgong fan it tal greidefûgels stoppe wurde kin. Dêrom betrouwe de kollekti-ven der op sa it tal greidefûgels wer op te helpen.“

Soorten leefgebieden
Er zijn soorten planten en dieren geselecteerd waarvoor de provincie een internationale verantwoor-delijkheid heeft. Deze worden onderscheiden in zogenaamde leefgebieden: opengrasland (weidevo-gels), open akker (akkervogels), droge dooradering (landschapselementen) en natte dooradering (vis-sen, amfibieën en vogels). De plannen van de collectieven moeten voor al deze leefgebieden een bijdrage leveren.

Geld
De 12 miljoen euro is een jaarlijks bedrag dat van 2016 t/m 2021 kan worden ingezet. Voor de aanpak van agrarisch natuurbeheer is een totaalbudget van 14 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dat dit bedrag in de eerste instantie niet helemaal wordt ‘besteed’ komt omdat het geld nog beter verdeeld moet worden over de verschillende type leefgebieden. Dit betekent dat de collectieven deze aanvul-ling de komende tijd vertalen in een zogenaamde uitbreidingsaanvraag.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet