NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bedrijfsverplaatsingen Boetelerveld rond

19 mei 2016

Met de bedrijfsverplaatsing van twee landbouwbedrijven bij Boetelerveld komt de realisering van de natuurdoelstellingen voor dit Natura 2000-gebied dichterbij en hebben agrarische bedrijven een toekomstperspectief. Gedeputeerde Hester Maij van landbouw, natuur en cultuur feliciteerde de twee eigenaren door het overhandigen van een fruitboom in aanwezigheid van leden van Provinciale Staten.

Het in april 2013 aangewezen Natura 2000-gebied Boetelerveld (gemeente Raalte) bevat bijzondere dier- en plantsoorten. De natuur van dit gebied in Salland is afhankelijk van langdurig natte omstandigheden. Om de natte heide en schrale graslanden te behouden, moeten maatregelen worden genomen in het gebied, maar ook in de bufferzone eromheen. Zo moet de hoeveelheid stikstof in het gebied omlaag. Het Boetelerveld heeft een omvang van ongeveer 170 hectare, terwijl de bufferzone ongeveer 120 hectare groot is.

Nieuwe balans economie- ecologie
Het verhogen van grondwaterstanden en het verminderen van inspoeling van meststoffen in het Boetelerveld heeft direct gevolgen voor 24 particuliere grondeigenaren. Om tot een goede oplossing te komen voor het gebied in en rondom Boetelerveld, is een vrijwillige kavelruil opgestart. Deze kavelruil moet leiden tot een betere landbouwstructuur voor een groot gebied en bijdragen aan natuur- en waterdoelen. Met het akkoord voor de twee bedrijfsverplaatsingen komen gronden vrij om maatregelen te nemen voor het verbeteren van de kwaliteit van de natuur. Ook komt landbouwgrond beschikbaar ten behoeve van de kavelruil. Zo wordt een toekomstbestendige invulling gegeven aan een nieuwe balans tussen economie en ecologie.

Nieuwe kansen
Voor ondernemers is het geen gemakkelijke beslissing. Families zijn immers al generaties met het gebied verbonden. “Het is ondernemerschap en toonbeeld van lef. De twee bedrijven laten zien dat ze in staat zijn om in te spelen op de omstandigheden en nieuwe kansen te pakken”, aldus Gedeputeerde Maij. “Voor beiden biedt dit nieuwe kansen om te ondernemen, groeien en investeren, met oog op een toekomstbestendige situatie”, vertelt wethouder Wout Wagenmans van de gemeente Raalte. Hij vervult namens de gemeente Raalte als bestuurlijk trekker een belangrijke rol in het gebiedsproces. “Deze ondernemers maken met hun keuze ruimte voor andere ondernemers in het gebied en het effectief uitvoeren van maatregelen om de natuur in het bijzondere Boetelerveld te beschermen.”

Zorgvuldig proces
In overleg met de eigenaren, gebruikers en organisaties als de gemeenten Raalte en Hellendoorn, LTO Salland, Landschap Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en provincie Overijssel, is in 2013 een zorgvuldig proces gestart. Vertrouwenspersonen en adviseurs hebben de ondernemers bijgestaan, waarna het akkoord moest worden ingepast in de officiële besluitvormingsprocedures.

Overijsselse aanpak
Het werkbezoek van de leden van Provinciale Staten en de werkbezoeken van Gedeputeerde Maij maken deel uit van een unieke aanpak in Overijssel. Een aanpak waar overleg met de omgeving en samenwerking met partners centraal staan. Het nauw betrekken van bestuurders en eigenaren bij de opgave om natuur en economie met elkaar in balans te brengen is daarin cruciaal. Donderdag 19 mei 2016 bezoekt Gedeputeerde Maij samen met de partners een ander Natura 2000-gebied, namelijk Landgoederen Oldenzaal.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet