NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beheerplan Damherten in Noord- en Zuid-Hollandse duinen goedgekeurd

18 nov 2015

Om de enorme populatie damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied op een goede manier te beheren is een Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland. Op 17 november hebben Gedeputeerde Staten uitgesproken dat dit plan voldoet aan de eisen die de Flora- en faunawet aan dergelijke plannen stelt.

De Faunabeheereenheid stelt plannen op voor een goed, gebalanceerd faunabeheer. Het is een samenwerkingsverband van alle relevante (private) partijen in het faunabeheer, zoals organisaties van boeren, natuurorganisaties, jagers en particuliere grondeigenaren.

Schade aan de natuur
De provincie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige instandhouding van zowel dieren- als plantensoorten. De Flora- en faunawet geeft een aantal redenen om actief populatiebeheer door middel van afschot toe te staan. Naast bijvoorbeeld verkeersveiligheid en landbouwschade wordt ook ‘schade aan de natuur’ genoemd. In het Faunabeheerplan ‘Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied’ wordt dit argument voor het eerst gebruikt als onderbouwing om het behoud van de unieke biodiversiteit in het duingebied te waarborgen.

Ontheffingen ter inzage
Op basis van het Faunabeheerplan heeft de Faunabeheereenheid Noord-Holland, mede namens de terreinbeheerders, een ontheffing en een vergunning aangevraagd om de populatie damherten in het duingebied actief te beheren. Het gaat daarbij om een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet en een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. De provincie verwacht de ontwerpbeschikkingen, na beoordeling, eind november 2015 af te geven. De ontwerpbeschikkingen komen vervolgens zes weken ter inzage te liggen. Het is in die periode mogelijk om formeel bezwaar te maken door het indienen van een zienswijze.

Het Faunabeheerplan kunt u inzien op de website van de Faunabeheereenheid Noord-Holland www.fbenoordholland.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet