NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beheerplan bijzonder natuurgebied Botshol

20 april 2016

Het moerasgebied Botshol in de gemeente De Ronde Venen is met zijn bijzondere plant- en diersoorten één van de parels van de natuurgebieden in Utrecht. Het gebied geniet dan ook internationale bescherming onder de Habitatrichtlijn. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben nu het ontwerp beheerplan vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In dit beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Botshol te beschermen en welke activiteiten er de komende zes jaar in en rond het gebied mogen plaatsvinden.

Nadat het Rijk (ministerie van EZ) de instandhoudingsdoelen had vastgesteld, is de provincie Utrecht gestart met het beheerplanproces, inclusief het oplossen van het stikstofprobleem. De provincie Utrecht heeft het ontwerp beheerplan opgesteld in samenwerking met het Waterschap AGV, Natuurmonumenten en diverse andere partijen. Het ontwerp beheerplan ligt vanaf woensdag 20 april 2016 zes weken ter inzage bij de provincie Utrecht en het gemeentehuis van De Ronde Venen in Mijdrecht en is ook te raadplegen via internet. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie (zienswijze) geven op het ontwerp beheerplan Botshol

Evenwicht
In een dichtbevolkt land als Nederland is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur.

Programmatische Aanpak Stikstof
In de Natura 2000-gebieden bestaat een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen deze stikstofproblemen aan te pakken. In de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Op 1 juli 2015 is het PAS-programma gestart.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet